Bl-1
|
Jingming
1.004457474,-9.317382813,165.5897827
-1.004457474,-9.317382813,165.5897827
Bl-2
|
Zanzhu
1.042518139,-10.00760651,166.842041
-1.042518139,-10.00760651,166.842041
Bl-3
|
Meichong
0.954041481,-7.082758904,173.7975769
-0.954041481,-7.082758904,173.7975769
Bl-4
|
Quchai
1.85342145,-6.760746956,173.8173676
-1.85342145,-6.760746956,173.8173676
Bl-5
|
Wuchu
1.820580244,-5.940677643,174.3916016
-1.820580244,-5.940677643,174.3916016
Bl-6
|
Chengguang
1.675794482,-3.957274437,175.1884308
-1.675794482,-3.957274437,175.1884308
Bl-7
|
Tongtian
1.752930522,-0.011537075,175.5451355
-1.752930522,-0.011537075,175.5451355
Bl-8
|
Luoque
1.717531204,7.618718147,172.5920563
-1.717531204,7.618718147,172.5920563
Bl-9
|
Yuzhen
2.119750977,9.081785202,164.7789459
-2.119750977,9.081785202,164.7789459
Bl-10
|
Tianzhu
1.973683596,6.936038017,159.459549
-1.973683596,6.936038017,159.459549
Bl-11
|
Dazhu
3.329632521,12.8034668,146.3339233
-3.329632521,12.8034668,146.3339233
Bl-12
|
Fengmen
3.286865234,13.87109184,143.0102997
-3.286865234,13.87109184,143.0102997
Bl-13
|
Feishu
3.154380798,14.53832912,139.8769989
-3.154380798,14.53832912,139.8769989
Bl-14
|
Jueyinshu
3.156870365,15.03271484,136.6976166
-3.156870365,15.03271484,136.6976166
Bl-15
|
Xinshu
3.176650286,15.29712105,133.4750671
-3.176650286,15.29712105,133.4750671
Bl-16
|
Dushu
3.024748564,15.12475872,130.6038513
-3.024748564,15.12475872,130.6038513
Bl-17
|
Geshu
2.927366018,14.73925877,127.2611771
-2.927366018,14.73925877,127.2611771
Bl-18
|
Ganshu
2.658900738,13.62378025,123.4819641
-2.658900738,13.62378025,123.4819641
Bl-19
|
Danshu
2.505059004,12.93354225,121.0520325
-2.505059004,12.93354225,121.0520325
Bl-20
|
Pishu
2.501537561,12.38033104,119.1025238
-2.501537561,12.38033104,119.1025238
Bl-21
|
Weishu
2.505908251,11.83459473,117.2404022
-2.505908251,11.83459473,117.2404022
Bl-22
|
Sanjiaoshu
2.406620264,11.26716137,115.4064484
-2.406620264,11.26716137,115.4064484
Bl-23
|
Shenshu
2.461433172,10.77283096,113.4141541
-2.461433172,10.77283096,113.4141541
Bl-24
|
Qihaishu
2.513908863,10.38083839,111.3638077
-2.513908863,10.38083839,111.3638077
Bl-25
|
Dachangshu
2.699584246,10.22314453,109.1951294
-2.699584246,10.22314453,109.1951294
Bl-26
|
Guanyuanshu
2.785236597,10.21769333,107.2514877
-2.785236597,10.21769333,107.2514877
Bl-27
|
Xiaochangshu
2.960052252,10.44063473,105.5016708
-2.960052252,10.44063473,105.5016708
Bl-28
|
Pangguangshu
3.040557384,10.97989178,103.712471
-3.040557384,10.97989178,103.712471
Bl-29
|
Zhonglushu
3.095248222,11.53611088,101.9739304
-3.095248222,11.53611088,101.9739304
Bl-30
|
Baihuanshu
3.251756907,12.24023724,99.88435364
-3.251756907,12.24023724,99.88435364
Bl-31
|
Shangliao
1.674126983,10.40500164,105.4515381
-1.674126983,10.40500164,105.4515381
Bl-32
|
Ciliao
1.652304173,10.90926933,103.5746155
-1.652304173,10.90926933,103.5746155
Bl-33
|
Zhongliao
1.496848822,11.35118198,101.8155212
-1.496848822,11.35118198,101.8155212
Bl-34
|
Xialiao
1.502515674,11.92661476,99.68280029
-1.502515674,11.92661476,99.68280029
Bl-35
|
Huiyang
0.995132804,12.33901787,96.83010864
-0.995132804,12.33901787,96.83010864
Bl-36
|
Chengfu
7.502075672,11.33716393,87.3276825
-7.502075672,11.33716393,87.3276825
Bl-37
|
Yinmen
8.960863113,8.110596657,72.70335388
-8.960863113,8.110596657,72.70335388
Bl-38
|
Fuxi
9.848922729,7.060060501,55.90973282
-9.848922729,7.060060501,55.90973282
Bl-39
|
Weiyang
9.831467628,7.272948265,53.60248184
-9.831467628,7.272948265,53.60248184
Bl-40
|
Weizhong
7.553571701,6.967284679,53.49266815
-7.553571701,6.967284679,53.49266815
Bl-41
|
Fufen
6.265838623,14.28661633,143.2731171
-6.265838623,14.28661633,143.2731171
Bl-42
|
Pohu
6.178213596,15.43066502,139.9144897
-6.178213596,15.43066502,139.9144897
Bl-43
|
Gaohuangshu
6.207426071,16.01953506,136.9355316
-6.207426071,16.01953506,136.9355316
Bl-44
|
Shentang
6.243242741,16.04174805,133.621109
-6.243242741,16.04174805,133.621109
Bl-45
|
Yixi
6.120539188,15.64501572,130.6622314
-6.120539188,15.64501572,130.6622314
Bl-46
|
Geguan
5.963135719,14.95434189,127.2405319
-5.963135719,14.95434189,127.2405319
Bl-47
|
Hunmen
5.570753098,13.87158108,123.5439072
-5.570753098,13.87158108,123.5439072
Bl-48
|
Yanggang
5.381903172,13.25928211,121.2037735
-5.381903172,13.25928211,121.2037735
Bl-49
|
Yishe
5.397295952,12.68236828,119.1557312
-5.397295952,12.68236828,119.1557312
Bl-50
|
Weicang
5.413620949,12.12963772,117.2922592
-5.413620949,12.12963772,117.2922592
Bl-51
|
Huangmen
5.444415569,11.51879787,115.3520508
-5.444415569,11.51879787,115.3520508
Bl-52
|
Zhishi
5.53681469,10.84716702,113.4733887
-5.53681469,10.84716702,113.4733887
Bl-53
|
Baohuang
7.545489788,10.48138714,103.5890656
-7.545489788,10.48138714,103.5890656
Bl-54
|
Zhibian
7.564431667,12.03534603,99.9821167
-7.564431667,12.03534603,99.9821167
Bl-55
|
Heyang
8.263854027,9.057128906,45.21124268
-8.263854027,9.057128906,45.21124268
Bl-56
|
Chengjin
9.009939194,10.41162109,38.62131119
-9.009939194,10.41162109,38.62131119
Bl-57
|
Chengshan
10.3024931,10.40551758,31.83111572
-10.3024931,10.40551758,31.83111572
Bl-58
|
Feiyang
13.51513577,7.840086937,29.00598145
-13.51513577,7.840086937,29.00598145
Bl-59
|
Fuyang
11.38183689,7.385253429,15.03155422
-11.38183689,7.385253429,15.03155422
Bl-60
|
Kunlun
10.71777439,7.633545399,6.724304199
-10.71777439,7.633545399,6.724304199
Bl-61
|
Pucan
10.36450291,9.339943886,3.280517578
-10.36450291,9.339943886,3.280517578
Bl-62
|
Shenmai
12.17163181,5.590858936,5.181762695
-12.17163181,5.590858936,5.181762695
Bl-63
|
Jinmen
12.37817192,4.443404198,3.270874023
-12.37817192,4.443404198,3.270874023
Bl-64
|
Jinggu
12.47314358,3.326492786,1.654785633
-12.47314358,3.326492786,1.654785633
Bl-65
|
Shugu
13.56079102,-0.495826542,1.308348894
-13.56079102,-0.495826542,1.308348894
Bl-66
|
Zutonggu
14.33593464,-4.71303606,1.614135027
-14.33593464,-4.71303606,1.614135027
Bl-67
|
Zhiyin
14.38305664,-6.858582497,0.919922352
-14.38305664,-6.858582497,0.919922352
Du-1
|
Changqiang
0,11.58911514,94.91647339
0,0,0
Du-2
|
Yaoshu
0,11.6340332,99.22819519
0,0,0
Du-3
|
Yaoyangquan
0,9.664550781,108.864975
0,0,0
Du-4
|
Mingmen
0,10.02099705,113.5042114
0,0,0
Du-5
|
Xuanshu
0,10.58447361,115.4136353
0,0,0
Du-6
|
Jizhong
0,11.72119427,119.1347198
0,0,0
Du-7
|
Zhongshu
0,12.31860256,121.1382141
0,0,0
Du-8
|
Jinsuo
0,12.87719536,123.4199905
0,0,0
Du-9
|
Zhiyang
0,13.60327148,127.2405472
0,0,0
Du-10
|
Lingtai
0,14.05174065,130.612915
0,0,0
Du-11
|
Shendao
0,14.24938965,133.3336487
0,0,0
Du-12
|
Shenzhu
0,13.77295113,139.7375488
0,0,0
Du-13
|
Taodao
0,11.76220512,146.0241699
0,0,0
Du-14
|
Dazhui
0,10.42382336,149.1838379
0,0,0
Du-15
|
Yamen
0,7.132331848,159.6364594
0,0,0
Du-16
|
Fengfu
0,7.747800827,160.8339081
0,0,0
Du-17
|
Naohu
0,9.31152153,164.8349915
0,0,0
Du-18
|
Qiangjian
0,9.356445313,169.0113678
0,0,0
Du-19
|
Houding
0,7.599845886,172.940033
0,0,0
Du-20
|
Baihui
0,3.886721611,175.2812653
0,0,0
Du-21
|
Qianding
0,0.186583519,175.7120209
0,0,0
Du-22
|
Xinhui
0,-4.093657017,175.3435211
0,0,0
Du-23
|
Shangxing
0,-6.351204395,174.43013
0,0,0
Du-24
|
Shenting
0,-7.275131226,173.7436829
0,0,0
Du-25
|
Suliao
0,-12.50512695,161.8927307
0,0,0
Du-26
|
Renzhong
0,-11.21631241,160.550354
0,0,0
Du-27
|
Duiduan
0,-11.50024605,159.8482361
0,0,0
Du-28
|
Yinjiao
0,-10.9909687,159.6113586
0,0,0
Gb-1
|
Tongziliao
5.126291275,-7.923332214,165.4523621
-5.126291275,-7.923332214,165.4523621
Gb-2
|
Tinghui
7.062004089,-1.915009975,161.7409668
-7.062004089,-1.915009975,161.7409668
Gb-3
|
Shangguan
6.753664017,-4.161097527,163.5683746
-6.753664017,-4.161097527,163.5683746
Gb-4
|
Xuanlu
6.187015533,-3.97270751,171.1032715
-6.187015533,-3.97270751,171.1032715
Gb-5
|
Xuanlu
6.487564087,-4.163085938,169.2891235
-6.487564087,-4.163085938,169.2891235
Gb-6
|
Xuanli
6.734174728,-3.628905296,167.443512
-6.734174728,-3.628905296,167.443512
Gb-7
|
Qubin
6.79956007,-3.449171543,165.9816437
-6.79956007,-3.449171543,165.9816437
Gb-8
|
Shuaigu
7.29174614,-0.802241325,169.5746002
-7.29174614,-0.802241325,169.5746002
Gb-9
|
Tianchong
7.372311592,1.43830359,169.6625824
-7.372311592,1.43830359,169.6625824
Gb-10
|
Fubai
7.120121002,4.258919239,167.7550964
-7.120121002,4.258919239,167.7550964
Gb-11
|
Touqiaoyin
6.890144348,4.861816406,164.0861206
-6.890144348,4.861816406,164.0861206
Gb-12
|
Wangu
5.843024731,3.886106968,160.1545563
-5.843024731,3.886106968,160.1545563
Gb-13
|
Benshen
4.330810547,-5.66774559,172.9728241
-4.330810547,-5.66774559,172.9728241
Gb-14
|
Yangbai
2.937027931,-9.227544785,169.3799744
-2.937027931,-9.227544785,169.3799744
Gb-15
|
Toulinqi
2.706158161,-6.353237152,173.7198181
-2.706158161,-6.353237152,173.7198181
Gb-16
|
Muchuang
2.957995892,-3.691895485,174.7605133
-2.957995892,-3.691895485,174.7605133
Gb-17
|
Zhengying
3.378657341,-0.074218273,175.0292816
-3.378657341,-0.074218273,175.0292816
Gb-18
|
Chengling
3.648194313,6.993772507,172.2763519
-3.648194313,6.993772507,172.2763519
Gb-19
|
Naokong
4.194203854,8.206056595,164.4664307
-4.194203854,8.206056595,164.4664307
Gb-20
|
Fengchi
4.004884243,6.134032249,159.8450623
-4.004884243,6.134032249,159.8450623
Gb-21
|
Jianjing
8.907715797,8.276855469,150.1013184
-8.907715797,8.276855469,150.1013184
Gb-22
|
Yuanye
16.94042206,-1.502439499,133.2930298
-16.94042206,-1.502439499,133.2930298
Gb-23
|
Zhejin
16.17992592,-2.978026867,131.8865967
-16.17992592,-2.978026867,131.8865967
Gb-24
|
Riyue
9.943968773,-9.483882904,121.1384277
-9.943968773,-9.483882904,121.1384277
Gb-25
|
Jingmen
14.08276272,-1.842529297,113.9251251
-14.08276272,-1.842529297,113.9251251
Gb-26
|
Daimai
13.07446384,-4.907959461,110.4801178
-13.07446384,-4.907959461,110.4801178
Gb-27
|
Wushu
12.34289551,-5.887694836,101.7405319
-12.34289551,-5.887694836,101.7405319
Gb-28
|
Weidao
10.7979784,-7.131103516,100.7374954
-10.7979784,-7.131103516,100.7374954
Gb-29
|
Juliao
14.72998047,-3.551267385,97.92418671
-14.72998047,-3.551267385,97.92418671
Gb-30
|
Huantiao
13.60791397,7.923915386,95.2120285
-13.60791397,7.923915386,95.2120285
Gb-31
|
Fengshi
17.14941406,1.549042225,77.29280853
-17.14941406,1.549042225,77.29280853
Gb-32
|
Zhongdu
17.13720512,1.54884553,72.51031494
-17.13720512,1.54884553,72.51031494
Gb-33
|
Xiyangguan
15.35449219,3.036506414,55.40169144
-15.35449219,3.036506414,55.40169144
Gb-34
|
Yanglingquan
15.03571606,1.81128633,46.3923645
-15.03571606,1.81128633,46.3923645
Gb-35
|
Yangjiao
14.93163872,5.821380138,31.48217392
-14.93163872,5.821380138,31.48217392
Gb-36
|
Waiqiu
14.35961819,3.076812744,31.30169487
-14.35961819,3.076812744,31.30169487
Gb-37
|
Guangming
13.61035061,3.596420527,25.72431946
-13.61035061,3.596420527,25.72431946
Gb-38
|
Yangfu
13.35253906,4.180206776,22.47792244
-13.35253906,4.180206776,22.47792244
Gb-39
|
Xuanzhong
12.77026367,6.278076649,19.58794975
-12.77026367,6.278076649,19.58794975
Gb-40
|
Qiuxu
12.40136719,2.784412384,4.760987282
-12.40136719,2.784412384,4.760987282
Gb-41
|
Zulinqi
13.13661766,-0.586090326,3.165934324
-13.13661766,-0.586090326,3.165934324
Gb-42
|
Diwuhui
13.03530884,-2.343652964,3.20870924
-13.03530884,-2.343652964,3.20870924
Gb-43
|
Xiaxi
12.865695,-5.449743271,2.679553747
-12.865695,-5.449743271,2.679553747
Gb-44
|
Zuqiaoyin
13.11073589,-8.334018707,1.789690018
-13.11073589,-8.334018707,1.789690018
HT-1
|
Jiquan
17.51279449,2.326911926,131.5468445
-17.51279449,2.326911926,131.5468445
HT-2
|
Qingling
27.84432983,2.94572258,119.3371201
-27.84432983,2.94572258,119.3371201
HT-3
|
Shaohai
34.57712555,3.011635304,111.8099899
-34.57712555,3.011635304,111.8099899
HT-4
|
Lingdao
52.03082275,-2.774663925,98.41850281
-52.03082275,-2.774663925,98.41850281
HT-5
|
Tongli
52.68867874,-3.044186592,97.64257813
-52.68867874,-3.044186592,97.64257813
HT-6
|
Yinxi
53.3802681,-3.48022604,96.86664581
-53.3802681,-3.48022604,96.86664581
HT-7
|
Shenmen
54.05306625,-3.771671295,96.21021271
-54.05306625,-3.771671295,96.21021271
HT-8
|
Shaofu
57.5481987,-5.911092758,92.04124451
-57.5481987,-5.911092758,92.04124451
HT-9
|
Shaochong
60.11304855,-7.757930756,84.49607849
-60.11304855,-7.757930756,84.49607849
KD-1
|
Yong Quan
9.190443993,-2.926178455,0.385986388
-9.190443993,-2.926178455,0.385986388
KD-2
|
Rangu
5.094487667,0.636025071,4.247798443
-5.094487667,0.636025071,4.247798443
KD-3
|
Taixi
5.766602039,7.111815929,7.562867165
-5.766602039,7.111815929,7.562867165
KD-4
|
Dazhong
5.81884861,8.610839844,5.830718994
-5.81884861,8.610839844,5.830718994
KD-5
|
Shuiquan
5.05737257,7.317381859,4.500640869
-5.05737257,7.317381859,4.500640869
KD-6
|
Zhaohai
5.005874634,4.525575638,6.380026817
-5.005874634,4.525575638,6.380026817
KD-7
|
Fuliu
6.434813976,6.839600086,14.80560303
-6.434813976,6.839600086,14.80560303
KD-8
|
Jiaoxin
6.014404297,5.151856899,14.86001778
-6.014404297,5.151856899,14.86001778
KD-9
|
Zhubin
5.733398438,8.036133766,28.1552124
-5.733398438,8.036133766,28.1552124
KD-10
|
Yingu
5.538087845,5.787352562,52.97118759
-5.538087845,5.787352562,52.97118759
KD-11
|
Henggu
1.526494741,-10.62524223,97.9782486
-1.526494741,-10.62524223,97.9782486
KD-12
|
Dahe
1.510309696,-10.93945408,100.3770294
-1.510309696,-10.93945408,100.3770294
KD-13
|
Qixue
1.522592664,-11.12158108,102.7106628
-1.522592664,-11.12158108,102.7106628
KD-14
|
Siman
1.5225842,-11.23998737,104.9968567
-1.5225842,-11.23998737,104.9968567
KD-15
|
Zhongzhu
1.522594452,-11.20752144,107.4968872
-1.522594452,-11.20752144,107.4968872
KD-16
|
Huangshu
1.562054157,-10.93945599,109.7626343
-1.562054157,-10.93945599,109.7626343
KD-17
|
Shangqu
1.646816254,-11.07397461,114.7536621
-1.646816254,-11.07397461,114.7536621
KD-18
|
Shiguan
1.584863663,-11.36718845,117.3144531
-1.584863663,-11.36718845,117.3144531
KD-19
|
Yindu
1.752686858,-11.55248928,119.7763214
-1.752686858,-11.55248928,119.7763214
KD-20
|
Futonggu
1.859259367,-11.8659668,122.1851883
-1.859259367,-11.8659668,122.1851883
KD-21
|
Youmen
1.822079778,-11.63085938,124.7614212
-1.822079778,-11.63085938,124.7614212
KD-22
|
Bulang
6.602117062,-11.49129677,127.9912567
-6.602117062,-11.49129677,127.9912567
KD-23
|
Shenfeng
6.823688507,-12.10915089,131.2944946
-6.823688507,-12.10915089,131.2944946
KD-24
|
Lingxu
6.584943771,-10.78861046,134.9610596
-6.584943771,-10.78861046,134.9610596
KD-25
|
Shencang
6.057695866,-9.087158203,138.1899719
-6.057695866,-9.087158203,138.1899719
KD-26
|
Yuzhong
5.545576096,-7.048093319,141.5707245
-5.545576096,-7.048093319,141.5707245
KD-27
|
Shufu
4.864073753,-4.841797829,144.8130035
-4.864073753,-4.841797829,144.8130035
LI-1
|
Shangyang
68.82510376,-9.894734383,91.10380554
-68.82510376,-9.894734383,91.10380554
LI-2
|
Erjian
64.53770447,-6.764641762,93.67563629
-64.53770447,-6.764641762,93.67563629
LI-3
|
Sanjian
63.4270668,-5.521467209,95.04907227
-63.4270668,-5.521467209,95.04907227
LI-4
|
He Gu
61.76350403,-4.285953999,96.71564484
-61.76350403,-4.285953999,96.71564484
LI-5
|
Yangxi
57.85583496,-2.111913681,98.57312775
-57.85583496,-2.111913681,98.57312775
LI-6
|
Pianli
54.27205658,-0.63319397,102.5335693
-54.27205658,-0.63319397,102.5335693
LI-7
|
Wenliu
51.76010895,0.401986599,105.6761246
-51.76010895,0.401986599,105.6761246
LI-8
|
Xialian
48.11610413,1.496834397,110.1626587
-48.11610413,1.496834397,110.1626587
LI-9
|
Shanglian
46.0449028,2.117643118,112.3787155
-46.0449028,2.117643118,112.3787155
LI-10
|
Shousanli
43.90855408,2.803535938,114.3164215
-43.90855408,2.803535938,114.3164215
LI-11
|
Quchi
39.53030014,4.029901028,118.1264954
-39.53030014,4.029901028,118.1264954
LI-12
|
Zhouliao
37.68508911,6.387283325,120.256073
-37.68508911,6.387283325,120.256073
LI-13
|
Shouwuli
34.92965698,4.964357376,124.6749268
-34.92965698,4.964357376,124.6749268
LI-14
|
Binao
29.1855793,4.890262604,135.2075806
-29.1855793,4.890262604,135.2075806
LI-15
|
Jianyu
22.44067001,6.337483406,144.8454742
-22.44067001,6.337483406,144.8454742
LI-16
|
Jugu
14.57958984,7.279052734,148.2220306
-14.57958984,7.279052734,148.2220306
LI-17
|
Tianding
7.22070694,1.087413788,151.8547974
-7.22070694,1.087413788,151.8547974
LI-18
|
Futu
6.420899391,1.44463563,153.9519501
-6.420899391,1.44463563,153.9519501
LI-19
|
Kouheliao
1.283192873,-10.84545898,160.5474548
-1.283192873,-10.84545898,160.5474548
LI-20
|
Yingxiang
1.980210304,-10.28383255,161.6620789
-1.980210304,-10.28383255,161.6620789
Liv-1
|
Dadun
7.162938118,-11.38526249,1.616004944
-7.162938118,-11.38526249,1.616004944
Liv-2
|
Xingjian
7.075281143,-8.971796036,2.570918322
-7.075281143,-8.971796036,2.570918322
Liv-3
|
Taichong
7.185141087,-6.356855869,4.614431858
-7.185141087,-6.356855869,4.614431858
Liv-4
|
Zhongfeng
7.157957554,-0.447845459,8.514364243
-7.157957554,-0.447845459,8.514364243
Liv-5
|
Ligou
6.581248283,2.403968096,20.99456596
-6.581248283,2.403968096,20.99456596
Liv-6
|
Zhongdu
6.253417969,1.921631336,28.34474945
-6.253417969,1.921631336,28.34474945
Liv-7
|
Xiguan
4.772461891,4.771483421,45.38306808
-4.772461891,4.771483421,45.38306808
Liv-8
|
Ququan
4.067848682,3.562516928,52.54829025
-4.067848682,3.562516928,52.54829025
Liv-9
|
Yinbao
3.632593632,-3.339727402,66.62319946
-3.632593632,-3.339727402,66.62319946
Liv-10
|
Zuwuli
6.696033955,-7.676720142,89.79103851
-6.696033955,-7.676720142,89.79103851
Liv-11
|
Yinlian
6.613144875,-7.83925724,92.47216797
-6.613144875,-7.83925724,92.47216797
Liv-12
|
Jimai
6.044047356,-8.4481287,94.94554901
-6.044047356,-8.4481287,94.94554901
Liv-13
|
Zhangmen
12.71219635,-4.810581207,115.8964386
-12.71219635,-4.810581207,115.8964386
Liv-14
|
Qimen
10.18701935,-9.38549614,124.6122742
-10.18701935,-9.38549614,124.6122742
LU-1
|
Zhongfu
15.36257935,-4.071731567,142.7199707
-15.36257935,-4.071731567,142.7199707
LU-2
|
Yunmen
15.13347149,-2.16293335,145.2919617
-15.13347149,-2.16293335,145.2919617
LU-3
|
Tianfu
30.98389435,2.821691513,129.7527161
-30.98389435,2.821691513,129.7527161
LU-4
|
Xiabai
32.94612122,2.577010393,126.6583786
-32.94612122,2.577010393,126.6583786
LU-5
|
Chize
38.41596603,1.050678253,116.0943832
-38.41596603,1.050678253,116.0943832
LU-6
|
Kongzui
45.73375702,-1.492614746,108.8810272
-45.73375702,-1.492614746,108.8810272
LU-7
|
Lieque
55.81433868,-2.000104904,100.4529495
-55.81433868,-2.000104904,100.4529495
LU-8
|
Jingqu
56.11160278,-3.502182007,99.37384033
-56.11160278,-3.502182007,99.37384033
LU-9
|
Taiyuan
57.0769577,-4.326820374,98.44900513
-57.0769577,-4.326820374,98.44900513
LU-10
|
Yuji
59.72159958,-6.805599213,97.41214752
-59.72159958,-6.805599213,97.41214752
LU-11
|
Shaoshang
64.52707672,-9.332735062,97.83308411
-64.52707672,-9.332735062,97.83308411
Pc-1
|
Tianchi
14.21364403,-8.523590088,131.2567139
-14.21364403,-8.523590088,131.2567139
Pc-2
|
Tianquan
25.18963432,-1.178718567,131.5103149
-25.18963432,-1.178718567,131.5103149
Pc-3
|
Quze
35.23908234,0.680175781,115.2244873
-35.23908234,0.680175781,115.2244873
Pc-4
|
Ximen
48.53923416,-2.305175781,103.8246765
-48.53923416,-2.305175781,103.8246765
Pc-5
|
Jianshi
51.18742371,-2.788817406,101.2691803
-51.18742371,-2.788817406,101.2691803
Pc-6
|
Neiguan
52.46939087,-3.193118095,99.83540344
-52.46939087,-3.193118095,99.83540344
Pc-7
|
Daling
55.07290268,-4.354148865,97.02614594
-55.07290268,-4.354148865,97.02614594
Pc-8
|
Laogong
60.19697189,-6.006893158,93.30703735
-60.19697189,-6.006893158,93.30703735
Pc-9
|
Zhongchong
67.14846039,-11.0778923,85.86547852
-67.14846039,-11.0778923,85.86547852
Ren-1
|
Huiyin
0,-1.653809309,84.85765839
0,0,0
Ren-2
|
Qugu
0,-10.77905273,97.99332428
0,0,0
Ren-3
|
Zhongji
0,-11.02783489,100.3179245
0,0,0
Ren-4
|
Guanyuan
0,-11.19116402,102.685379
0,0,0
Ren-5
|
Shimen
0,-11.26635551,104.9715805
0,0,0
Ren-6
|
Qihai
0,-11.20483112,106.211998
0,0,0
Ren-7
|
Yinjiao
0,-11.04052734,107.4715958
0,0,0
Ren-8
|
Shenque
0,-10.197752,109.7298584
0,0,0
Ren-9
|
Shuifen
0,-10.44556046,112.202919
0,0,0
Ren-10
|
Xiawan
0,-10.77588654,114.7209015
0,0,0
Ren-11
|
Jianli
0,-11.14038849,117.2816772
0,0,0
Ren-12
|
Zhongwan
0,-11.42090607,119.775322
0,0,0
Ren-13
|
Shangwan
0,-11.78076172,122.2465744
0,0,0
Ren-14
|
Juque
0,-11.66332817,124.787468
0,0,0
Ren-15
|
Jiuwei
0,-11.34741592,126.8059998
0,0,0
Ren-16
|
Zhongting
0,-11.15210152,128.8796082
0,0,0
Ren-17
|
Shanzhong
0,-11.27432251,131.4633636
0,0,0
Ren-18
|
Yutang
0,-10.03075981,134.8305359
0,0,0
Ren-19
|
Zigong
0,-8.21289444,138.217392
0,0,0
Ren-20
|
Huagai
0,-6.844969749,141.1103973
0,0,0
Ren-21
|
Xuanji
0,-4.970950127,144.1828918
0,0,0
Ren-22
|
Tiantu
0,-3.366453171,146.39711
0,0,0
Ren-23
|
Lianquan
0,-4.695317268,152.5476074
0,0,0
Ren-24
|
Chengjiang
0,-10.80370712,157.2254944
0,0,0
SI-1
|
Shaoze
59.15365982,-7.932836533,84.29489899
-59.15365982,-7.932836533,84.29489899
SI-2
|
Qiangu
57.70528412,-5.397515297,87.68711853
-57.70528412,-5.397515297,87.68711853
SI-3
|
Houxi
56.96768188,-4.897563934,89.24773407
-56.96768188,-4.897563934,89.24773407
SI-4
|
Wangu
54.12783432,-2.842298985,93.93745422
-54.12783432,-2.842298985,93.93745422
SI-5
|
Yanggu
53.31485748,-2.156352043,95.32543945
-53.31485748,-2.156352043,95.32543945
SI-6
|
Yanglao
52.742836,-0.79839325,96.23667145
-52.742836,-0.79839325,96.23667145
SI-7
|
Zhizheng
45.16181564,3.618083954,102.6819
-45.16181564,3.618083954,102.6819
SI-8
|
Xiaohai
36.23004532,9.039581299,112.8834
-36.23004532,9.039581299,112.8834
SI-9
|
Jianzhen
17.94904709,13.21166229,135.5886993
-17.94904709,13.21166229,135.5886993
SI-10
|
Naoshu
19.19064522,11.67552567,143.0111237
-19.19064522,11.67552567,143.0111237
SI-11
|
Tianzong
13.73210239,14.10815525,138.9233398
-13.73210239,14.10815525,138.9233398
SI-12
|
Bingfeng
14.51519966,11.0300312,145.7015228
-14.51519966,11.0300312,145.7015228
SI-13
|
Quyuan
9.777942657,13.26269341,144.0467682
-9.777942657,13.26269341,144.0467682
SI-14
|
Jianwaishu
6.588887215,12.87646484,146.6405487
-6.588887215,12.87646484,146.6405487
SI-15
|
Jianzhongshu
3.432891846,10.39794159,149.4729614
-3.432891846,10.39794159,149.4729614
SI-16
|
Tianchuang
5.87255764,-0.72016567,154.0550995
-5.87255764,-0.72016567,154.0550995
SI-17
|
Tianrong
5.72802639,-1.371451378,157.3699036
-5.72802639,-1.371451378,157.3699036
SI-18
|
Quanliao
4.329146385,-8.989748001,162.1930237
-4.329146385,-8.989748001,162.1930237
SI-19
|
Tinggong
7.183348656,-1.874421,162.8976288
-7.183348656,-1.874421,162.8976288
SJ-1
|
Guanchong
63.04692459,-8.697639465,84.35591888
-63.04692459,-8.697639465,84.35591888
SJ-2
|
Yemen
60.45068359,-4.633308411,88.6295166
-60.45068359,-4.633308411,88.6295166
SJ-3
|
Zhongzhu
59.5007515,-2.830360413,90.44168854
-59.5007515,-2.830360413,90.44168854
SJ-4
|
Yangchi
55.93413925,-0.05834198,96.23897552
-55.93413925,-0.05834198,96.23897552
SJ-5
|
Waiguan
52.96753311,1.519720554,99.18722534
-52.96753311,1.519720554,99.18722534
SJ-6
|
Zhigou
51.55535126,2.512546539,100.7763367
-51.55535126,2.512546539,100.7763367
SJ-7
|
Huizong
50.002388,2.049224854,99.6856308
-50.002388,2.049224854,99.6856308
SJ-8
|
Sanyangluo
49.98908615,3.667193413,102.8526001
-49.98908615,3.667193413,102.8526001
SJ-9
|
Sidu
45.0075531,6.503082275,107.317009
-45.0075531,6.503082275,107.317009
SJ-10
|
Tianjing
36.27343369,9.731693268,116.9615707
-36.27343369,9.731693268,116.9615707
SJ-11
|
Qinglengyuan
34.56774902,10.02734947,119.3548889
-34.56774902,10.02734947,119.3548889
SJ-12
|
Xiaoluo
30.13440323,10.89794922,126.5587158
-30.13440323,10.89794922,126.5587158
SJ-13
|
Naohui
26.2348671,11.04614258,133.7250366
-26.2348671,11.04614258,133.7250366
SJ-14
|
Jianliao
22.04382324,9.445556641,143.8720703
-22.04382324,9.445556641,143.8720703
SJ-15
|
Tianliao
9.908994675,9.787837982,148.5380707
-9.908994675,9.787837982,148.5380707
SJ-16
|
Tianyou
6.166082382,0.626797676,156.8354645
-6.166082382,0.626797676,156.8354645
SJ-17
|
Yifeng
6.673828125,-0.035033584,159.900177
-6.673828125,-0.035033584,159.900177
SJ-18
|
Qimai
7.171634674,2.049459934,162.0198822
-7.171634674,2.049459934,162.0198822
SJ-19
|
Luxi
7.566407204,1.953599691,164.9326324
-7.566407204,1.953599691,164.9326324
SJ-20
|
Jiaosun
7.639404297,-0.035032347,166.7589264
-7.639404297,-0.035032347,166.7589264
SJ-21
|
Ermen
7.118896484,-1.854127884,163.8919373
-7.118896484,-1.854127884,163.8919373
SJ-22
|
Erheliao
6.860352516,-3.438851357,164.3652039
-6.860352516,-3.438851357,164.3652039
SJ-23
|
Sizhukong
5.375140667,-7.706329346,167.0786438
-5.375140667,-7.706329346,167.0786438
SP-1
|
Yinbai
4.939529419,-11.93402004,1.547149181
-4.939529419,-11.93402004,1.547149181
SP-2
|
Dadu
4.630631447,-9.407065392,1.789655685
-4.630631447,-9.407065392,1.789655685
SP-3
|
Taibai
4.634076118,-6.277920246,1.835851789
-4.634076118,-6.277920246,1.835851789
SP-4
|
Gongsun
4.949777603,-3.837458849,2.927406311
-4.949777603,-3.837458849,2.927406311
SP-5
|
Shangqiu
5.806152821,1.51831007,7.349611282
-5.806152821,1.51831007,7.349611282
SP-6
|
Sanyinjiao
6.208984852,3.839355469,17.2324791
-6.208984852,3.839355469,17.2324791
SP-7
|
Lougu
5.433593273,3.809325695,25.38192558
-5.433593273,3.809325695,25.38192558
SP-8
|
Diji
4.382569313,2.903077126,35.74771118
-4.382569313,2.903077126,35.74771118
SP-9
|
Yinlingquan
4.818358421,1.958251953,45.15610504
-4.818358421,1.958251953,45.15610504
SP-10
|
Xuehai
5.453611374,-5.317382336,63.28718567
-5.453611374,-5.317382336,63.28718567
SP-11
|
Jimen
6.853238106,-7.187012196,79.78621674
-6.853238106,-7.187012196,79.78621674
SP-12
|
Chongmen
8.300040245,-8.094484329,97.76069641
-8.300040245,-8.094484329,97.76069641
SP-13
|
Fushe
9.291501045,-7.846924782,99.48316193
-9.291501045,-7.846924782,99.48316193
SP-14
|
Fujie
9.525568008,-7.970704079,107.37397
-9.525568008,-7.970704079,107.37397
SP-15
|
Da heng
9.618177414,-7.480959892,109.5854492
-9.618177414,-7.480959892,109.5854492
SP-16
|
Fuai
9.515295029,-8.28564167,117.3400803
-9.515295029,-8.28564167,117.3400803
SP-17
|
Shidou
14.11994743,-5.644365311,129.0107117
-14.11994743,-5.644365311,129.0107117
SP-18
|
Tianxi
15.62826538,-6.762248993,132.0174561
-15.62826538,-6.762248993,132.0174561
SP-19
|
Xiongxiang
15.63199425,-7.028072357,135.6716919
-15.63199425,-7.028072357,135.6716919
SP-20
|
Zhourong
15.04788208,-5.99195528,139.4100342
-15.04788208,-5.99195528,139.4100342
SP-21
|
Dabao
15.4809494,2.384750366,125.4782028
-15.4809494,2.384750366,125.4782028
St-1
|
Chengqi
2.813126564,-9.230224609,164.7219543
-2.813126564,-9.230224609,164.7219543
St-2
|
Sibai
2.792482376,-9.48340416,163.7513428
-2.792482376,-9.48340416,163.7513428
St-3
|
Juliaoxue
2.728888512,-9.987545013,161.4527893
-2.728888512,-9.987545013,161.4527893
St-4
|
Dicang
2.728880405,-10.26904488,159.2185974
-2.728880405,-10.26904488,159.2185974
St-5
|
Daying
3.975341797,-7.502563477,156.693985
-3.975341797,-7.502563477,156.693985
St-6
|
Jiache
6.294675827,-3.444129944,159.2913971
-6.294675827,-3.444129944,159.2913971
St-7
|
Xiaguan
6.643068314,-4.093474388,162.0105591
-6.643068314,-4.093474388,162.0105591
St-8
|
Touwei
5.334608078,-4.134232521,172.6036835
-5.334608078,-4.134232521,172.6036835
St-9
|
Renying
2.557789564,-3.281749249,150.6264801
-2.557789564,-3.281749249,150.6264801
St-10
|
Shuitu
2.585240602,-3.228317261,148.7550659
-2.585240602,-3.228317261,148.7550659
St-11
|
Qishe
2.827697754,-3.821770668,146.6569824
-2.827697754,-3.821770668,146.6569824
St-12
|
Quepen
8.245792389,-1.893547058,146.7734222
-8.245792389,-1.893547058,146.7734222
St-13
|
Qihu
10.21325493,-3.478034973,145.2482605
-10.21325493,-3.478034973,145.2482605
St-14
|
Kufang
10.87280178,-6.107433796,141.8400269
-10.87280178,-6.107433796,141.8400269
St-15
|
Wuyi
11.50748444,-8.179683685,138.2239685
-11.50748444,-8.179683685,138.2239685
St-16
|
Yingchuang
12.18623257,-9.332273483,134.7893677
-12.18623257,-9.332273483,134.7893677
St-17
|
Ruzhong
12.40388489,-10.2841835,130.8353729
-12.40388489,-10.2841835,130.8353729
St-18
|
Rugen
11.04100895,-9.419692993,127.6980057
-11.04100895,-9.419692993,127.6980057
St-19
|
Burong
6.15665102,-11.08691311,124.8459167
-6.15665102,-11.08691311,124.8459167
St-20
|
Chengman
5.981417656,-11.369627,122.2174149
-5.981417656,-11.369627,122.2174149
St-21
|
Liangmen
5.923005104,-11.24902439,119.6765366
-5.923005104,-11.24902439,119.6765366
St-22
|
Guanmen
5.806181431,-10.65356255,117.3400803
-5.806181431,-10.65356255,117.3400803
St-23
|
Taiyi
5.856924534,-10.34350681,114.6331711
-5.856924534,-10.34350681,114.6331711
St-24
|
Huaroumen
5.77505827,-9.821043968,112.1151886
-5.77505827,-9.821043968,112.1151886
St-25
|
Tianshu
5.772162914,-9.904296875,109.6421204
-5.772162914,-9.904296875,109.6421204
St-26
|
Wailing
5.771049023,-10.0390625,107.3838501
-5.771049023,-10.0390625,107.3838501
St-27
|
Daju
5.771034718,-10.00292969,104.8838425
-5.771034718,-10.00292969,104.8838425
St-28
|
Shuidao
5.771044254,-9.875245094,102.597641
-5.771044254,-9.875245094,102.597641
St-29
|
Guilai
5.710901737,-9.825439453,100.1666946
-5.710901737,-9.825439453,100.1666946
St-30
|
Qichong
5.506457329,-9.556153297,97.83026123
-5.506457329,-9.556153297,97.83026123
St-31
|
Biguan
12.44520092,-6.90294838,91.06671906
-12.44520092,-6.90294838,91.06671906
St-32
|
Futu
13.30908203,-7.035197735,76.70133209
-13.30908203,-7.035197735,76.70133209
St-33
|
Yinshi
13.06804085,-6.848481178,72.34801483
-13.06804085,-6.848481178,72.34801483
St-34
|
Liangqiu
12.80445862,-6.480985641,67.66455841
-12.80445862,-6.480985641,67.66455841
St-35
|
Dubi
12.7158556,-2.791896105,49.14398575
-12.7158556,-2.791896105,49.14398575
St-36
|
Zusanli
12.55683041,-1.247771978,43.0152359
-12.55683041,-1.247771978,43.0152359
St-37
|
Shangjuxu
12.54904652,-0.813476384,36.8157196
-12.54904652,-0.813476384,36.8157196
St-38
|
Tiaokou
12.53479481,-0.206306666,33.34557724
-12.53479481,-0.206306666,33.34557724
St-39
|
Xiajuxu
12.51531982,0.236571908,31.41795921
-12.51531982,0.236571908,31.41795921
St-40
|
Fenglong
13.79402637,0.998112202,33.34630585
-13.79402637,0.998112202,33.34630585
St-41
|
Jiexi
9.805333138,-0.236057907,8.349446297
-9.805333138,-0.236057907,8.349446297
St-42
|
Chongyang
9.614765167,-2.447085619,6.336760044
-9.614765167,-2.447085619,6.336760044
St-43
|
Xiangu
9.483243942,-5.292564392,4.39967823
-9.483243942,-5.292564392,4.39967823
St-44
|
Neiting
9.524851799,-8.393362045,2.769240379
-9.524851799,-8.393362045,2.769240379
St-45
|
Lidui
10.01622486,-11.1791153,1.876194239
-10.01622486,-11.1791153,1.876194239

Каналы точки

Du-26

Renzhong

Шуй-гоу

Акупунктурная Точка

Канал:
ST / E, DU / VG, LI / GI
Орган:
Желудок, Толстый кишечник
Точка:
Du-26 / VG26
Транскрипция:
Шуй-гоу
Пинин:
rén zhōng
Китайский:
人中
Тип точки:
Точка пересечения, Общая точка

Значение

«Шуй-гоу» (人中) - водосточная канава. Точка расположена в носогубной борозде,напоминающей водосточную канаву.

Расположение

В носогубной борозде, на границе верхней и средней ее трети.

Функции

1. Основной функцией точки Шуй-гоу VG.26 является пробуждение жизненного духа Шэнь при критических состояниях. Это одна из самых эффективных точек при потере сознания, коме, шоке, солнечном ударе, отравлении угарным газом, укачивании, судорогах, столбняке, причем,
как правило, ее используют в первую очередь. Чаще всего точка применяется при критических состояниях, вызванных закупоркой Ци, которая возникает при скоплении патогенной Ци в путях циркуляции жизненной Ци или при высокой степени застоя Ци. В этом случае кисти рук больного плотно сжаты, наблюдается стискивание челюстей, покраснение лица, шумное дыхание с влажными хрипами. Это состояние относится к синдромам типа избытка, в лечении рекомендуется применять сочетание точек Шуй-гоу VG.26 и Юн-цюань R.I. Критические состояния из-за отхождения Ци, когда кисти рук больного разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, похолодание конечностей, относятся к синдромам типа недостатка, обычно рекомендуется применять сочетание точек Гуань-юань VC.4 и Цзу-сань-ли Е.36. Основу лечения синдрома закупорки составляет «открытие отверстий» и изгнание жара. Шуй-гоу VG.26 относится к сосуду Ду-май, который управляет Ян-Ци всего организма. Когда при синдроме закупорки Ци циркуляция Ян-Ци нормализуется, происходит пробуждение человека, когда Ян-Ци погибает, — наступает смерть. Укалывание Шуй-гоу VG.26 активирует Ян-Ци, поэтому может «открыть отверстия», изгнать жар и пробудить жизненный дух Шэнь.Точку Шуй-гоу VG.26 можно использовать и при отхождении Ци, так как в качестве одной из ее функций обычно указывается содействие «возвращению Ян».
2. Шуй-гоу VG.26 — важная точка лечения расстройств жизненного духа Шэнь. Сунь Сымяо(581—682 гг.) отнес ее к группе «тринадцати точек черта» которые можно использовать для успокоения жизненного духа Шэнь при различных психических нарушениях. В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) в качестве показаний для применения точки Шуй-гоу VG.26 указаны: «неуместное веселье, сумасшествие, когда больной не распознает почтения и низости, временами плачет, временами веселится.
3. Шуй-гоу VG.26 относится к сосуду Ду-май, который проходит по позвоночнику. Этим объясняется высокая эффективность точки при лечении боли и напряжения мышц спины и поясницы.
4. Шуй-гоу VG.26 — точка пересечения сосуда Ду-май, ручного ян-мин канала толстого кишечника и ножного ян-мин канала желудка, поэтому может использоваться при лечении некоторых локальных болезней, связанных с местами прохождения указанных каналов.

Пересечение

Точка пересечения сосуда Ду-май и ножного ян-мин меридиана желудка и ножного ян-мин меридиана толстого кишечника.

Показания к преминению

• Критические состояния: потеря сознания, кома, шок, солнечный удар, отравление угарным газом, укачивание, судороги, столбняк.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: сумасшествие, резкие перепады настроения, склонность к веселью, депрессия.
• болезни сосуда Ду-май: напряжение и боль мышц поясницы и спины, сумасшествие, эпилепсия.
• Локальные болезни: заложенность носа, снижение обоняния, носовое кровотечение, насморк, паралич мышц одной половины лица, опущение угла рта, дрожание в губах, отек лица, снижение остроты зрения, боль верхних зубов, дурной запах изо рта.
• Прочие болезни: маточные кровотечения, водянка, одышка, жажда, желтуха, ощущение пол- зания мурашек по телу。

Сочетания

• Сумасшествие, эпилепсия: Шуй-гоу VG.26, Инь-цзяо VG.28 [6].
• Опущение угла рта, когда невозможно разговаривать: Фэн-чи VB.20, Ин-сян GI.20, Шуй-гоу VG.26 [8].
• Солнечный удар: Шуй-гоу VG.26, Хэ-гу GI.4, Нэй-тин Е.44, Бай-хуэй VG.20, Чжун-цзи VC.3, Ци-хай VC.6 [35].
• Апоплексия со стискиванием челюстей: седатация в Цзя-чэ Е.6, Шуй-гоу VG.26, Бай-хуэй VG.20, Чэн-цзян VC.24, Хэ-гу GI.4 [35].
• Апоплексия с потерей сознания: Шуй-гоу VG.26, Чжун-чун МС.9, Хэ-гу GI.если нет результата, укалывать Я-мэнь VG.15 и Да-дунь F.
• Эпилепсия: Шуй-гоу VG.26, Бай-хуэй VG.20, Шэнь-мэнь С.7, Цзинь-мэнь V.63, Кунь-лунь V.60, Цзюй-цюэ VC.14 [35].
• Резкие перепады настроения: Бай-хуэй VG.20, Шуй-гоу VG.26 [35].
• Склонность к веселью: Шуй-гоу VG.26, Ле-цюэ Р.7, Ян-си GI.5, Да-лин МС.7 [35].
• Депрессия: Цянь-гу IG.2, Хоу-си IG.3, Шуй-гоу VG.26, Цзе-си Е.41, Цзинь-мэнь V.63, Шэнь- май V.62 [35].
• Заложенность носа: сначала Ин-сян GI.20, Шан-син VG.23, У-чу V.5, Хэ-ляо GI.19, затем Шуй-гоу VG.26, Фэн-фу VGJ6, Бай-лао ВТ, Тай-юань Р.9 [35].
• Прозрачные водянистые выделения из носа: Шуй-гоу VG.26, Шан-син VG.23, Фэн-фу VG.16 [35].
• Носовое кровотечение: Хэ-гу GI.4, Шан-син VG.23, Бай-лао ВТ, Фэн-фу VG.16, затем Ин-сян GI.20, Шуй-гоу VG.26, Инь-тан ВТ, Цзин-гу V.64 [35].
• Боль верхних зубов: Шуй-гоу VG.26, Тай-юань Р.9, Тай-си R.3 [35].
• Асимметрия лица: Цзя-чэ Е.6, Хэ-гу GI.4, Ди-цан Е.4, Шуй-гоу VG.26 [35].
• Боль в пояснице, напряжение мышц позвоночника: Шуй-гоу VG.26, Вэй-чжун V.40 [35].
• Водянка: Вэй-цан V.50, Хэ-гу GI.4, Ши-мэнь VC.5, Шуй-гоу VG.26, Цзу-сань-ли Е.36, Фу-лю R.7, Цюй-цюань F.8, Сы-мань R.14 [35].
• Апоплексия: Чжун-чун МС.9, Шуй-гоу VG.26 [46].
• Дурной запах изо рта: Да-лин МС.7, Шуй-гоу VG.26 [46].
• Отек лица: Шуй-гоу VG.26, Цянь-дин VG.21 [48].
• Депрессивное состояние: Шуй-гоу VG.26, Цзянь-ши МС.5 [51].
• Апоплексия, кома, потеря сознания: Шуй-гоу VG.26, Хэ-гу GI.4, Ши-сюань ВТ [52].
• Солнечный удар: Шуй-гоу VG.26, Ши-сюань ВТ, кровопускание в Вэй-чжун V.40 [52].
• Боль в пояснице вследствие травмы: Шуй-гоу VG.26, Вэй-чжун V.40 [52].
• Маточные кровотечения: Шуй-гоу VG.26, Да-дунь F.1, Син-цзянь F.2, Инь-бай RP.1 [52].

Метод

Наклонное укалывание кверху на глубину 0,3—0,5 цуня. В большинстве изданий прижигание точки не рекомендуется. При критических состояниях можно сильно надавливать на точку ногтем пальца.

Для просмотра 3D модели, пожайлуста войдите или зарегистрируйтесь!