Bl-1
|
Jingming
1.004457474,-9.317382813,165.5897827
-1.004457474,-9.317382813,165.5897827
Bl-2
|
Zanzhu
1.042518139,-10.00760651,166.842041
-1.042518139,-10.00760651,166.842041
Bl-3
|
Meichong
0.954041481,-7.082758904,173.7975769
-0.954041481,-7.082758904,173.7975769
Bl-4
|
Quchai
1.85342145,-6.760746956,173.8173676
-1.85342145,-6.760746956,173.8173676
Bl-5
|
Wuchu
1.820580244,-5.940677643,174.3916016
-1.820580244,-5.940677643,174.3916016
Bl-6
|
Chengguang
1.675794482,-3.957274437,175.1884308
-1.675794482,-3.957274437,175.1884308
Bl-7
|
Tongtian
1.752930522,-0.011537075,175.5451355
-1.752930522,-0.011537075,175.5451355
Bl-8
|
Luoque
1.717531204,7.618718147,172.5920563
-1.717531204,7.618718147,172.5920563
Bl-9
|
Yuzhen
2.119750977,9.081785202,164.7789459
-2.119750977,9.081785202,164.7789459
Bl-10
|
Tianzhu
1.973683596,6.936038017,159.459549
-1.973683596,6.936038017,159.459549
Bl-11
|
Dazhu
3.329632521,12.8034668,146.3339233
-3.329632521,12.8034668,146.3339233
Bl-12
|
Fengmen
3.286865234,13.87109184,143.0102997
-3.286865234,13.87109184,143.0102997
Bl-13
|
Feishu
3.154380798,14.53832912,139.8769989
-3.154380798,14.53832912,139.8769989
Bl-14
|
Jueyinshu
3.156870365,15.03271484,136.6976166
-3.156870365,15.03271484,136.6976166
Bl-15
|
Xinshu
3.176650286,15.29712105,133.4750671
-3.176650286,15.29712105,133.4750671
Bl-16
|
Dushu
3.024748564,15.12475872,130.6038513
-3.024748564,15.12475872,130.6038513
Bl-17
|
Geshu
2.927366018,14.73925877,127.2611771
-2.927366018,14.73925877,127.2611771
Bl-18
|
Ganshu
2.658900738,13.62378025,123.4819641
-2.658900738,13.62378025,123.4819641
Bl-19
|
Danshu
2.505059004,12.93354225,121.0520325
-2.505059004,12.93354225,121.0520325
Bl-20
|
Pishu
2.501537561,12.38033104,119.1025238
-2.501537561,12.38033104,119.1025238
Bl-21
|
Weishu
2.505908251,11.83459473,117.2404022
-2.505908251,11.83459473,117.2404022
Bl-22
|
Sanjiaoshu
2.406620264,11.26716137,115.4064484
-2.406620264,11.26716137,115.4064484
Bl-23
|
Shenshu
2.461433172,10.77283096,113.4141541
-2.461433172,10.77283096,113.4141541
Bl-24
|
Qihaishu
2.513908863,10.38083839,111.3638077
-2.513908863,10.38083839,111.3638077
Bl-25
|
Dachangshu
2.699584246,10.22314453,109.1951294
-2.699584246,10.22314453,109.1951294
Bl-26
|
Guanyuanshu
2.785236597,10.21769333,107.2514877
-2.785236597,10.21769333,107.2514877
Bl-27
|
Xiaochangshu
2.960052252,10.44063473,105.5016708
-2.960052252,10.44063473,105.5016708
Bl-28
|
Pangguangshu
3.040557384,10.97989178,103.712471
-3.040557384,10.97989178,103.712471
Bl-29
|
Zhonglushu
3.095248222,11.53611088,101.9739304
-3.095248222,11.53611088,101.9739304
Bl-30
|
Baihuanshu
3.251756907,12.24023724,99.88435364
-3.251756907,12.24023724,99.88435364
Bl-31
|
Shangliao
1.674126983,10.40500164,105.4515381
-1.674126983,10.40500164,105.4515381
Bl-32
|
Ciliao
1.652304173,10.90926933,103.5746155
-1.652304173,10.90926933,103.5746155
Bl-33
|
Zhongliao
1.496848822,11.35118198,101.8155212
-1.496848822,11.35118198,101.8155212
Bl-34
|
Xialiao
1.502515674,11.92661476,99.68280029
-1.502515674,11.92661476,99.68280029
Bl-35
|
Huiyang
0.995132804,12.33901787,96.83010864
-0.995132804,12.33901787,96.83010864
Bl-36
|
Chengfu
7.502075672,11.33716393,87.3276825
-7.502075672,11.33716393,87.3276825
Bl-37
|
Yinmen
8.960863113,8.110596657,72.70335388
-8.960863113,8.110596657,72.70335388
Bl-38
|
Fuxi
9.848922729,7.060060501,55.90973282
-9.848922729,7.060060501,55.90973282
Bl-39
|
Weiyang
9.831467628,7.272948265,53.60248184
-9.831467628,7.272948265,53.60248184
Bl-40
|
Weizhong
7.553571701,6.967284679,53.49266815
-7.553571701,6.967284679,53.49266815
Bl-41
|
Fufen
6.265838623,14.28661633,143.2731171
-6.265838623,14.28661633,143.2731171
Bl-42
|
Pohu
6.178213596,15.43066502,139.9144897
-6.178213596,15.43066502,139.9144897
Bl-43
|
Gaohuangshu
6.207426071,16.01953506,136.9355316
-6.207426071,16.01953506,136.9355316
Bl-44
|
Shentang
6.243242741,16.04174805,133.621109
-6.243242741,16.04174805,133.621109
Bl-45
|
Yixi
6.120539188,15.64501572,130.6622314
-6.120539188,15.64501572,130.6622314
Bl-46
|
Geguan
5.963135719,14.95434189,127.2405319
-5.963135719,14.95434189,127.2405319
Bl-47
|
Hunmen
5.570753098,13.87158108,123.5439072
-5.570753098,13.87158108,123.5439072
Bl-48
|
Yanggang
5.381903172,13.25928211,121.2037735
-5.381903172,13.25928211,121.2037735
Bl-49
|
Yishe
5.397295952,12.68236828,119.1557312
-5.397295952,12.68236828,119.1557312
Bl-50
|
Weicang
5.413620949,12.12963772,117.2922592
-5.413620949,12.12963772,117.2922592
Bl-51
|
Huangmen
5.444415569,11.51879787,115.3520508
-5.444415569,11.51879787,115.3520508
Bl-52
|
Zhishi
5.53681469,10.84716702,113.4733887
-5.53681469,10.84716702,113.4733887
Bl-53
|
Baohuang
7.545489788,10.48138714,103.5890656
-7.545489788,10.48138714,103.5890656
Bl-54
|
Zhibian
7.564431667,12.03534603,99.9821167
-7.564431667,12.03534603,99.9821167
Bl-55
|
Heyang
8.263854027,9.057128906,45.21124268
-8.263854027,9.057128906,45.21124268
Bl-56
|
Chengjin
9.009939194,10.41162109,38.62131119
-9.009939194,10.41162109,38.62131119
Bl-57
|
Chengshan
10.3024931,10.40551758,31.83111572
-10.3024931,10.40551758,31.83111572
Bl-58
|
Feiyang
13.51513577,7.840086937,29.00598145
-13.51513577,7.840086937,29.00598145
Bl-59
|
Fuyang
11.38183689,7.385253429,15.03155422
-11.38183689,7.385253429,15.03155422
Bl-60
|
Kunlun
10.71777439,7.633545399,6.724304199
-10.71777439,7.633545399,6.724304199
Bl-61
|
Pucan
10.36450291,9.339943886,3.280517578
-10.36450291,9.339943886,3.280517578
Bl-62
|
Shenmai
12.17163181,5.590858936,5.181762695
-12.17163181,5.590858936,5.181762695
Bl-63
|
Jinmen
12.37817192,4.443404198,3.270874023
-12.37817192,4.443404198,3.270874023
Bl-64
|
Jinggu
12.47314358,3.326492786,1.654785633
-12.47314358,3.326492786,1.654785633
Bl-65
|
Shugu
13.56079102,-0.495826542,1.308348894
-13.56079102,-0.495826542,1.308348894
Bl-66
|
Zutonggu
14.33593464,-4.71303606,1.614135027
-14.33593464,-4.71303606,1.614135027
Bl-67
|
Zhiyin
14.38305664,-6.858582497,0.919922352
-14.38305664,-6.858582497,0.919922352
Du-1
|
Changqiang
0,11.58911514,94.91647339
0,0,0
Du-2
|
Yaoshu
0,11.6340332,99.22819519
0,0,0
Du-3
|
Yaoyangquan
0,9.664550781,108.864975
0,0,0
Du-4
|
Mingmen
0,10.02099705,113.5042114
0,0,0
Du-5
|
Xuanshu
0,10.58447361,115.4136353
0,0,0
Du-6
|
Jizhong
0,11.72119427,119.1347198
0,0,0
Du-7
|
Zhongshu
0,12.31860256,121.1382141
0,0,0
Du-8
|
Jinsuo
0,12.87719536,123.4199905
0,0,0
Du-9
|
Zhiyang
0,13.60327148,127.2405472
0,0,0
Du-10
|
Lingtai
0,14.05174065,130.612915
0,0,0
Du-11
|
Shendao
0,14.24938965,133.3336487
0,0,0
Du-12
|
Shenzhu
0,13.77295113,139.7375488
0,0,0
Du-13
|
Taodao
0,11.76220512,146.0241699
0,0,0
Du-14
|
Dazhui
0,10.42382336,149.1838379
0,0,0
Du-15
|
Yamen
0,7.132331848,159.6364594
0,0,0
Du-16
|
Fengfu
0,7.747800827,160.8339081
0,0,0
Du-17
|
Naohu
0,9.31152153,164.8349915
0,0,0
Du-18
|
Qiangjian
0,9.356445313,169.0113678
0,0,0
Du-19
|
Houding
0,7.599845886,172.940033
0,0,0
Du-20
|
Baihui
0,3.886721611,175.2812653
0,0,0
Du-21
|
Qianding
0,0.186583519,175.7120209
0,0,0
Du-22
|
Xinhui
0,-4.093657017,175.3435211
0,0,0
Du-23
|
Shangxing
0,-6.351204395,174.43013
0,0,0
Du-24
|
Shenting
0,-7.275131226,173.7436829
0,0,0
Du-25
|
Suliao
0,-12.50512695,161.8927307
0,0,0
Du-26
|
Renzhong
0,-11.21631241,160.550354
0,0,0
Du-27
|
Duiduan
0,-11.50024605,159.8482361
0,0,0
Du-28
|
Yinjiao
0,-10.9909687,159.6113586
0,0,0
Gb-1
|
Tongziliao
5.126291275,-7.923332214,165.4523621
-5.126291275,-7.923332214,165.4523621
Gb-2
|
Tinghui
7.062004089,-1.915009975,161.7409668
-7.062004089,-1.915009975,161.7409668
Gb-3
|
Shangguan
6.753664017,-4.161097527,163.5683746
-6.753664017,-4.161097527,163.5683746
Gb-4
|
Xuanlu
6.187015533,-3.97270751,171.1032715
-6.187015533,-3.97270751,171.1032715
Gb-5
|
Xuanlu
6.487564087,-4.163085938,169.2891235
-6.487564087,-4.163085938,169.2891235
Gb-6
|
Xuanli
6.734174728,-3.628905296,167.443512
-6.734174728,-3.628905296,167.443512
Gb-7
|
Qubin
6.79956007,-3.449171543,165.9816437
-6.79956007,-3.449171543,165.9816437
Gb-8
|
Shuaigu
7.29174614,-0.802241325,169.5746002
-7.29174614,-0.802241325,169.5746002
Gb-9
|
Tianchong
7.372311592,1.43830359,169.6625824
-7.372311592,1.43830359,169.6625824
Gb-10
|
Fubai
7.120121002,4.258919239,167.7550964
-7.120121002,4.258919239,167.7550964
Gb-11
|
Touqiaoyin
6.890144348,4.861816406,164.0861206
-6.890144348,4.861816406,164.0861206
Gb-12
|
Wangu
5.843024731,3.886106968,160.1545563
-5.843024731,3.886106968,160.1545563
Gb-13
|
Benshen
4.330810547,-5.66774559,172.9728241
-4.330810547,-5.66774559,172.9728241
Gb-14
|
Yangbai
2.937027931,-9.227544785,169.3799744
-2.937027931,-9.227544785,169.3799744
Gb-15
|
Toulinqi
2.706158161,-6.353237152,173.7198181
-2.706158161,-6.353237152,173.7198181
Gb-16
|
Muchuang
2.957995892,-3.691895485,174.7605133
-2.957995892,-3.691895485,174.7605133
Gb-17
|
Zhengying
3.378657341,-0.074218273,175.0292816
-3.378657341,-0.074218273,175.0292816
Gb-18
|
Chengling
3.648194313,6.993772507,172.2763519
-3.648194313,6.993772507,172.2763519
Gb-19
|
Naokong
4.194203854,8.206056595,164.4664307
-4.194203854,8.206056595,164.4664307
Gb-20
|
Fengchi
4.004884243,6.134032249,159.8450623
-4.004884243,6.134032249,159.8450623
Gb-21
|
Jianjing
8.907715797,8.276855469,150.1013184
-8.907715797,8.276855469,150.1013184
Gb-22
|
Yuanye
16.94042206,-1.502439499,133.2930298
-16.94042206,-1.502439499,133.2930298
Gb-23
|
Zhejin
16.17992592,-2.978026867,131.8865967
-16.17992592,-2.978026867,131.8865967
Gb-24
|
Riyue
9.943968773,-9.483882904,121.1384277
-9.943968773,-9.483882904,121.1384277
Gb-25
|
Jingmen
14.08276272,-1.842529297,113.9251251
-14.08276272,-1.842529297,113.9251251
Gb-26
|
Daimai
13.07446384,-4.907959461,110.4801178
-13.07446384,-4.907959461,110.4801178
Gb-27
|
Wushu
12.34289551,-5.887694836,101.7405319
-12.34289551,-5.887694836,101.7405319
Gb-28
|
Weidao
10.7979784,-7.131103516,100.7374954
-10.7979784,-7.131103516,100.7374954
Gb-29
|
Juliao
14.72998047,-3.551267385,97.92418671
-14.72998047,-3.551267385,97.92418671
Gb-30
|
Huantiao
13.60791397,7.923915386,95.2120285
-13.60791397,7.923915386,95.2120285
Gb-31
|
Fengshi
17.14941406,1.549042225,77.29280853
-17.14941406,1.549042225,77.29280853
Gb-32
|
Zhongdu
17.13720512,1.54884553,72.51031494
-17.13720512,1.54884553,72.51031494
Gb-33
|
Xiyangguan
15.35449219,3.036506414,55.40169144
-15.35449219,3.036506414,55.40169144
Gb-34
|
Yanglingquan
15.03571606,1.81128633,46.3923645
-15.03571606,1.81128633,46.3923645
Gb-35
|
Yangjiao
14.93163872,5.821380138,31.48217392
-14.93163872,5.821380138,31.48217392
Gb-36
|
Waiqiu
14.35961819,3.076812744,31.30169487
-14.35961819,3.076812744,31.30169487
Gb-37
|
Guangming
13.61035061,3.596420527,25.72431946
-13.61035061,3.596420527,25.72431946
Gb-38
|
Yangfu
13.35253906,4.180206776,22.47792244
-13.35253906,4.180206776,22.47792244
Gb-39
|
Xuanzhong
12.77026367,6.278076649,19.58794975
-12.77026367,6.278076649,19.58794975
Gb-40
|
Qiuxu
12.40136719,2.784412384,4.760987282
-12.40136719,2.784412384,4.760987282
Gb-41
|
Zulinqi
13.13661766,-0.586090326,3.165934324
-13.13661766,-0.586090326,3.165934324
Gb-42
|
Diwuhui
13.03530884,-2.343652964,3.20870924
-13.03530884,-2.343652964,3.20870924
Gb-43
|
Xiaxi
12.865695,-5.449743271,2.679553747
-12.865695,-5.449743271,2.679553747
Gb-44
|
Zuqiaoyin
13.11073589,-8.334018707,1.789690018
-13.11073589,-8.334018707,1.789690018
HT-1
|
Jiquan
17.51279449,2.326911926,131.5468445
-17.51279449,2.326911926,131.5468445
HT-2
|
Qingling
27.84432983,2.94572258,119.3371201
-27.84432983,2.94572258,119.3371201
HT-3
|
Shaohai
34.57712555,3.011635304,111.8099899
-34.57712555,3.011635304,111.8099899
HT-4
|
Lingdao
52.03082275,-2.774663925,98.41850281
-52.03082275,-2.774663925,98.41850281
HT-5
|
Tongli
52.68867874,-3.044186592,97.64257813
-52.68867874,-3.044186592,97.64257813
HT-6
|
Yinxi
53.3802681,-3.48022604,96.86664581
-53.3802681,-3.48022604,96.86664581
HT-7
|
Shenmen
54.05306625,-3.771671295,96.21021271
-54.05306625,-3.771671295,96.21021271
HT-8
|
Shaofu
57.5481987,-5.911092758,92.04124451
-57.5481987,-5.911092758,92.04124451
HT-9
|
Shaochong
60.11304855,-7.757930756,84.49607849
-60.11304855,-7.757930756,84.49607849
KD-1
|
Yong Quan
9.190443993,-2.926178455,0.385986388
-9.190443993,-2.926178455,0.385986388
KD-2
|
Rangu
5.094487667,0.636025071,4.247798443
-5.094487667,0.636025071,4.247798443
KD-3
|
Taixi
5.766602039,7.111815929,7.562867165
-5.766602039,7.111815929,7.562867165
KD-4
|
Dazhong
5.81884861,8.610839844,5.830718994
-5.81884861,8.610839844,5.830718994
KD-5
|
Shuiquan
5.05737257,7.317381859,4.500640869
-5.05737257,7.317381859,4.500640869
KD-6
|
Zhaohai
5.005874634,4.525575638,6.380026817
-5.005874634,4.525575638,6.380026817
KD-7
|
Fuliu
6.434813976,6.839600086,14.80560303
-6.434813976,6.839600086,14.80560303
KD-8
|
Jiaoxin
6.014404297,5.151856899,14.86001778
-6.014404297,5.151856899,14.86001778
KD-9
|
Zhubin
5.733398438,8.036133766,28.1552124
-5.733398438,8.036133766,28.1552124
KD-10
|
Yingu
5.538087845,5.787352562,52.97118759
-5.538087845,5.787352562,52.97118759
KD-11
|
Henggu
1.526494741,-10.62524223,97.9782486
-1.526494741,-10.62524223,97.9782486
KD-12
|
Dahe
1.510309696,-10.93945408,100.3770294
-1.510309696,-10.93945408,100.3770294
KD-13
|
Qixue
1.522592664,-11.12158108,102.7106628
-1.522592664,-11.12158108,102.7106628
KD-14
|
Siman
1.5225842,-11.23998737,104.9968567
-1.5225842,-11.23998737,104.9968567
KD-15
|
Zhongzhu
1.522594452,-11.20752144,107.4968872
-1.522594452,-11.20752144,107.4968872
KD-16
|
Huangshu
1.562054157,-10.93945599,109.7626343
-1.562054157,-10.93945599,109.7626343
KD-17
|
Shangqu
1.646816254,-11.07397461,114.7536621
-1.646816254,-11.07397461,114.7536621
KD-18
|
Shiguan
1.584863663,-11.36718845,117.3144531
-1.584863663,-11.36718845,117.3144531
KD-19
|
Yindu
1.752686858,-11.55248928,119.7763214
-1.752686858,-11.55248928,119.7763214
KD-20
|
Futonggu
1.859259367,-11.8659668,122.1851883
-1.859259367,-11.8659668,122.1851883
KD-21
|
Youmen
1.822079778,-11.63085938,124.7614212
-1.822079778,-11.63085938,124.7614212
KD-22
|
Bulang
6.602117062,-11.49129677,127.9912567
-6.602117062,-11.49129677,127.9912567
KD-23
|
Shenfeng
6.823688507,-12.10915089,131.2944946
-6.823688507,-12.10915089,131.2944946
KD-24
|
Lingxu
6.584943771,-10.78861046,134.9610596
-6.584943771,-10.78861046,134.9610596
KD-25
|
Shencang
6.057695866,-9.087158203,138.1899719
-6.057695866,-9.087158203,138.1899719
KD-26
|
Yuzhong
5.545576096,-7.048093319,141.5707245
-5.545576096,-7.048093319,141.5707245
KD-27
|
Shufu
4.864073753,-4.841797829,144.8130035
-4.864073753,-4.841797829,144.8130035
LI-1
|
Shangyang
68.82510376,-9.894734383,91.10380554
-68.82510376,-9.894734383,91.10380554
LI-2
|
Erjian
64.53770447,-6.764641762,93.67563629
-64.53770447,-6.764641762,93.67563629
LI-3
|
Sanjian
63.4270668,-5.521467209,95.04907227
-63.4270668,-5.521467209,95.04907227
LI-4
|
He Gu
61.76350403,-4.285953999,96.71564484
-61.76350403,-4.285953999,96.71564484
LI-5
|
Yangxi
57.85583496,-2.111913681,98.57312775
-57.85583496,-2.111913681,98.57312775
LI-6
|
Pianli
54.27205658,-0.63319397,102.5335693
-54.27205658,-0.63319397,102.5335693
LI-7
|
Wenliu
51.76010895,0.401986599,105.6761246
-51.76010895,0.401986599,105.6761246
LI-8
|
Xialian
48.11610413,1.496834397,110.1626587
-48.11610413,1.496834397,110.1626587
LI-9
|
Shanglian
46.0449028,2.117643118,112.3787155
-46.0449028,2.117643118,112.3787155
LI-10
|
Shousanli
43.90855408,2.803535938,114.3164215
-43.90855408,2.803535938,114.3164215
LI-11
|
Quchi
39.53030014,4.029901028,118.1264954
-39.53030014,4.029901028,118.1264954
LI-12
|
Zhouliao
37.68508911,6.387283325,120.256073
-37.68508911,6.387283325,120.256073
LI-13
|
Shouwuli
34.92965698,4.964357376,124.6749268
-34.92965698,4.964357376,124.6749268
LI-14
|
Binao
29.1855793,4.890262604,135.2075806
-29.1855793,4.890262604,135.2075806
LI-15
|
Jianyu
22.44067001,6.337483406,144.8454742
-22.44067001,6.337483406,144.8454742
LI-16
|
Jugu
14.57958984,7.279052734,148.2220306
-14.57958984,7.279052734,148.2220306
LI-17
|
Tianding
7.22070694,1.087413788,151.8547974
-7.22070694,1.087413788,151.8547974
LI-18
|
Futu
6.420899391,1.44463563,153.9519501
-6.420899391,1.44463563,153.9519501
LI-19
|
Kouheliao
1.283192873,-10.84545898,160.5474548
-1.283192873,-10.84545898,160.5474548
LI-20
|
Yingxiang
1.980210304,-10.28383255,161.6620789
-1.980210304,-10.28383255,161.6620789
Liv-1
|
Dadun
7.162938118,-11.38526249,1.616004944
-7.162938118,-11.38526249,1.616004944
Liv-2
|
Xingjian
7.075281143,-8.971796036,2.570918322
-7.075281143,-8.971796036,2.570918322
Liv-3
|
Taichong
7.185141087,-6.356855869,4.614431858
-7.185141087,-6.356855869,4.614431858
Liv-4
|
Zhongfeng
7.157957554,-0.447845459,8.514364243
-7.157957554,-0.447845459,8.514364243
Liv-5
|
Ligou
6.581248283,2.403968096,20.99456596
-6.581248283,2.403968096,20.99456596
Liv-6
|
Zhongdu
6.253417969,1.921631336,28.34474945
-6.253417969,1.921631336,28.34474945
Liv-7
|
Xiguan
4.772461891,4.771483421,45.38306808
-4.772461891,4.771483421,45.38306808
Liv-8
|
Ququan
4.067848682,3.562516928,52.54829025
-4.067848682,3.562516928,52.54829025
Liv-9
|
Yinbao
3.632593632,-3.339727402,66.62319946
-3.632593632,-3.339727402,66.62319946
Liv-10
|
Zuwuli
6.696033955,-7.676720142,89.79103851
-6.696033955,-7.676720142,89.79103851
Liv-11
|
Yinlian
6.613144875,-7.83925724,92.47216797
-6.613144875,-7.83925724,92.47216797
Liv-12
|
Jimai
6.044047356,-8.4481287,94.94554901
-6.044047356,-8.4481287,94.94554901
Liv-13
|
Zhangmen
12.71219635,-4.810581207,115.8964386
-12.71219635,-4.810581207,115.8964386
Liv-14
|
Qimen
10.18701935,-9.38549614,124.6122742
-10.18701935,-9.38549614,124.6122742
LU-1
|
Zhongfu
15.36257935,-4.071731567,142.7199707
-15.36257935,-4.071731567,142.7199707
LU-2
|
Yunmen
15.13347149,-2.16293335,145.2919617
-15.13347149,-2.16293335,145.2919617
LU-3
|
Tianfu
30.98389435,2.821691513,129.7527161
-30.98389435,2.821691513,129.7527161
LU-4
|
Xiabai
32.94612122,2.577010393,126.6583786
-32.94612122,2.577010393,126.6583786
LU-5
|
Chize
38.41596603,1.050678253,116.0943832
-38.41596603,1.050678253,116.0943832
LU-6
|
Kongzui
45.73375702,-1.492614746,108.8810272
-45.73375702,-1.492614746,108.8810272
LU-7
|
Lieque
55.81433868,-2.000104904,100.4529495
-55.81433868,-2.000104904,100.4529495
LU-8
|
Jingqu
56.11160278,-3.502182007,99.37384033
-56.11160278,-3.502182007,99.37384033
LU-9
|
Taiyuan
57.0769577,-4.326820374,98.44900513
-57.0769577,-4.326820374,98.44900513
LU-10
|
Yuji
59.72159958,-6.805599213,97.41214752
-59.72159958,-6.805599213,97.41214752
LU-11
|
Shaoshang
64.52707672,-9.332735062,97.83308411
-64.52707672,-9.332735062,97.83308411
Pc-1
|
Tianchi
14.21364403,-8.523590088,131.2567139
-14.21364403,-8.523590088,131.2567139
Pc-2
|
Tianquan
25.18963432,-1.178718567,131.5103149
-25.18963432,-1.178718567,131.5103149
Pc-3
|
Quze
35.23908234,0.680175781,115.2244873
-35.23908234,0.680175781,115.2244873
Pc-4
|
Ximen
48.53923416,-2.305175781,103.8246765
-48.53923416,-2.305175781,103.8246765
Pc-5
|
Jianshi
51.18742371,-2.788817406,101.2691803
-51.18742371,-2.788817406,101.2691803
Pc-6
|
Neiguan
52.46939087,-3.193118095,99.83540344
-52.46939087,-3.193118095,99.83540344
Pc-7
|
Daling
55.07290268,-4.354148865,97.02614594
-55.07290268,-4.354148865,97.02614594
Pc-8
|
Laogong
60.19697189,-6.006893158,93.30703735
-60.19697189,-6.006893158,93.30703735
Pc-9
|
Zhongchong
67.14846039,-11.0778923,85.86547852
-67.14846039,-11.0778923,85.86547852
Ren-1
|
Huiyin
0,-1.653809309,84.85765839
0,0,0
Ren-2
|
Qugu
0,-10.77905273,97.99332428
0,0,0
Ren-3
|
Zhongji
0,-11.02783489,100.3179245
0,0,0
Ren-4
|
Guanyuan
0,-11.19116402,102.685379
0,0,0
Ren-5
|
Shimen
0,-11.26635551,104.9715805
0,0,0
Ren-6
|
Qihai
0,-11.20483112,106.211998
0,0,0
Ren-7
|
Yinjiao
0,-11.04052734,107.4715958
0,0,0
Ren-8
|
Shenque
0,-10.197752,109.7298584
0,0,0
Ren-9
|
Shuifen
0,-10.44556046,112.202919
0,0,0
Ren-10
|
Xiawan
0,-10.77588654,114.7209015
0,0,0
Ren-11
|
Jianli
0,-11.14038849,117.2816772
0,0,0
Ren-12
|
Zhongwan
0,-11.42090607,119.775322
0,0,0
Ren-13
|
Shangwan
0,-11.78076172,122.2465744
0,0,0
Ren-14
|
Juque
0,-11.66332817,124.787468
0,0,0
Ren-15
|
Jiuwei
0,-11.34741592,126.8059998
0,0,0
Ren-16
|
Zhongting
0,-11.15210152,128.8796082
0,0,0
Ren-17
|
Shanzhong
0,-11.27432251,131.4633636
0,0,0
Ren-18
|
Yutang
0,-10.03075981,134.8305359
0,0,0
Ren-19
|
Zigong
0,-8.21289444,138.217392
0,0,0
Ren-20
|
Huagai
0,-6.844969749,141.1103973
0,0,0
Ren-21
|
Xuanji
0,-4.970950127,144.1828918
0,0,0
Ren-22
|
Tiantu
0,-3.366453171,146.39711
0,0,0
Ren-23
|
Lianquan
0,-4.695317268,152.5476074
0,0,0
Ren-24
|
Chengjiang
0,-10.80370712,157.2254944
0,0,0
SI-1
|
Shaoze
59.15365982,-7.932836533,84.29489899
-59.15365982,-7.932836533,84.29489899
SI-2
|
Qiangu
57.70528412,-5.397515297,87.68711853
-57.70528412,-5.397515297,87.68711853
SI-3
|
Houxi
56.96768188,-4.897563934,89.24773407
-56.96768188,-4.897563934,89.24773407
SI-4
|
Wangu
54.12783432,-2.842298985,93.93745422
-54.12783432,-2.842298985,93.93745422
SI-5
|
Yanggu
53.31485748,-2.156352043,95.32543945
-53.31485748,-2.156352043,95.32543945
SI-6
|
Yanglao
52.742836,-0.79839325,96.23667145
-52.742836,-0.79839325,96.23667145
SI-7
|
Zhizheng
45.16181564,3.618083954,102.6819
-45.16181564,3.618083954,102.6819
SI-8
|
Xiaohai
36.23004532,9.039581299,112.8834
-36.23004532,9.039581299,112.8834
SI-9
|
Jianzhen
17.94904709,13.21166229,135.5886993
-17.94904709,13.21166229,135.5886993
SI-10
|
Naoshu
19.19064522,11.67552567,143.0111237
-19.19064522,11.67552567,143.0111237
SI-11
|
Tianzong
13.73210239,14.10815525,138.9233398
-13.73210239,14.10815525,138.9233398
SI-12
|
Bingfeng
14.51519966,11.0300312,145.7015228
-14.51519966,11.0300312,145.7015228
SI-13
|
Quyuan
9.777942657,13.26269341,144.0467682
-9.777942657,13.26269341,144.0467682
SI-14
|
Jianwaishu
6.588887215,12.87646484,146.6405487
-6.588887215,12.87646484,146.6405487
SI-15
|
Jianzhongshu
3.432891846,10.39794159,149.4729614
-3.432891846,10.39794159,149.4729614
SI-16
|
Tianchuang
5.87255764,-0.72016567,154.0550995
-5.87255764,-0.72016567,154.0550995
SI-17
|
Tianrong
5.72802639,-1.371451378,157.3699036
-5.72802639,-1.371451378,157.3699036
SI-18
|
Quanliao
4.329146385,-8.989748001,162.1930237
-4.329146385,-8.989748001,162.1930237
SI-19
|
Tinggong
7.183348656,-1.874421,162.8976288
-7.183348656,-1.874421,162.8976288
SJ-1
|
Guanchong
63.04692459,-8.697639465,84.35591888
-63.04692459,-8.697639465,84.35591888
SJ-2
|
Yemen
60.45068359,-4.633308411,88.6295166
-60.45068359,-4.633308411,88.6295166
SJ-3
|
Zhongzhu
59.5007515,-2.830360413,90.44168854
-59.5007515,-2.830360413,90.44168854
SJ-4
|
Yangchi
55.93413925,-0.05834198,96.23897552
-55.93413925,-0.05834198,96.23897552
SJ-5
|
Waiguan
52.96753311,1.519720554,99.18722534
-52.96753311,1.519720554,99.18722534
SJ-6
|
Zhigou
51.55535126,2.512546539,100.7763367
-51.55535126,2.512546539,100.7763367
SJ-7
|
Huizong
50.002388,2.049224854,99.6856308
-50.002388,2.049224854,99.6856308
SJ-8
|
Sanyangluo
49.98908615,3.667193413,102.8526001
-49.98908615,3.667193413,102.8526001
SJ-9
|
Sidu
45.0075531,6.503082275,107.317009
-45.0075531,6.503082275,107.317009
SJ-10
|
Tianjing
36.27343369,9.731693268,116.9615707
-36.27343369,9.731693268,116.9615707
SJ-11
|
Qinglengyuan
34.56774902,10.02734947,119.3548889
-34.56774902,10.02734947,119.3548889
SJ-12
|
Xiaoluo
30.13440323,10.89794922,126.5587158
-30.13440323,10.89794922,126.5587158
SJ-13
|
Naohui
26.2348671,11.04614258,133.7250366
-26.2348671,11.04614258,133.7250366
SJ-14
|
Jianliao
22.04382324,9.445556641,143.8720703
-22.04382324,9.445556641,143.8720703
SJ-15
|
Tianliao
9.908994675,9.787837982,148.5380707
-9.908994675,9.787837982,148.5380707
SJ-16
|
Tianyou
6.166082382,0.626797676,156.8354645
-6.166082382,0.626797676,156.8354645
SJ-17
|
Yifeng
6.673828125,-0.035033584,159.900177
-6.673828125,-0.035033584,159.900177
SJ-18
|
Qimai
7.171634674,2.049459934,162.0198822
-7.171634674,2.049459934,162.0198822
SJ-19
|
Luxi
7.566407204,1.953599691,164.9326324
-7.566407204,1.953599691,164.9326324
SJ-20
|
Jiaosun
7.639404297,-0.035032347,166.7589264
-7.639404297,-0.035032347,166.7589264
SJ-21
|
Ermen
7.118896484,-1.854127884,163.8919373
-7.118896484,-1.854127884,163.8919373
SJ-22
|
Erheliao
6.860352516,-3.438851357,164.3652039
-6.860352516,-3.438851357,164.3652039
SJ-23
|
Sizhukong
5.375140667,-7.706329346,167.0786438
-5.375140667,-7.706329346,167.0786438
SP-1
|
Yinbai
4.939529419,-11.93402004,1.547149181
-4.939529419,-11.93402004,1.547149181
SP-2
|
Dadu
4.630631447,-9.407065392,1.789655685
-4.630631447,-9.407065392,1.789655685
SP-3
|
Taibai
4.634076118,-6.277920246,1.835851789
-4.634076118,-6.277920246,1.835851789
SP-4
|
Gongsun
4.949777603,-3.837458849,2.927406311
-4.949777603,-3.837458849,2.927406311
SP-5
|
Shangqiu
5.806152821,1.51831007,7.349611282
-5.806152821,1.51831007,7.349611282
SP-6
|
Sanyinjiao
6.208984852,3.839355469,17.2324791
-6.208984852,3.839355469,17.2324791
SP-7
|
Lougu
5.433593273,3.809325695,25.38192558
-5.433593273,3.809325695,25.38192558
SP-8
|
Diji
4.382569313,2.903077126,35.74771118
-4.382569313,2.903077126,35.74771118
SP-9
|
Yinlingquan
4.818358421,1.958251953,45.15610504
-4.818358421,1.958251953,45.15610504
SP-10
|
Xuehai
5.453611374,-5.317382336,63.28718567
-5.453611374,-5.317382336,63.28718567
SP-11
|
Jimen
6.853238106,-7.187012196,79.78621674
-6.853238106,-7.187012196,79.78621674
SP-12
|
Chongmen
8.300040245,-8.094484329,97.76069641
-8.300040245,-8.094484329,97.76069641
SP-13
|
Fushe
9.291501045,-7.846924782,99.48316193
-9.291501045,-7.846924782,99.48316193
SP-14
|
Fujie
9.525568008,-7.970704079,107.37397
-9.525568008,-7.970704079,107.37397
SP-15
|
Da heng
9.618177414,-7.480959892,109.5854492
-9.618177414,-7.480959892,109.5854492
SP-16
|
Fuai
9.515295029,-8.28564167,117.3400803
-9.515295029,-8.28564167,117.3400803
SP-17
|
Shidou
14.11994743,-5.644365311,129.0107117
-14.11994743,-5.644365311,129.0107117
SP-18
|
Tianxi
15.62826538,-6.762248993,132.0174561
-15.62826538,-6.762248993,132.0174561
SP-19
|
Xiongxiang
15.63199425,-7.028072357,135.6716919
-15.63199425,-7.028072357,135.6716919
SP-20
|
Zhourong
15.04788208,-5.99195528,139.4100342
-15.04788208,-5.99195528,139.4100342
SP-21
|
Dabao
15.4809494,2.384750366,125.4782028
-15.4809494,2.384750366,125.4782028
St-1
|
Chengqi
2.813126564,-9.230224609,164.7219543
-2.813126564,-9.230224609,164.7219543
St-2
|
Sibai
2.792482376,-9.48340416,163.7513428
-2.792482376,-9.48340416,163.7513428
St-3
|
Juliaoxue
2.728888512,-9.987545013,161.4527893
-2.728888512,-9.987545013,161.4527893
St-4
|
Dicang
2.728880405,-10.26904488,159.2185974
-2.728880405,-10.26904488,159.2185974
St-5
|
Daying
3.975341797,-7.502563477,156.693985
-3.975341797,-7.502563477,156.693985
St-6
|
Jiache
6.294675827,-3.444129944,159.2913971
-6.294675827,-3.444129944,159.2913971
St-7
|
Xiaguan
6.643068314,-4.093474388,162.0105591
-6.643068314,-4.093474388,162.0105591
St-8
|
Touwei
5.334608078,-4.134232521,172.6036835
-5.334608078,-4.134232521,172.6036835
St-9
|
Renying
2.557789564,-3.281749249,150.6264801
-2.557789564,-3.281749249,150.6264801
St-10
|
Shuitu
2.585240602,-3.228317261,148.7550659
-2.585240602,-3.228317261,148.7550659
St-11
|
Qishe
2.827697754,-3.821770668,146.6569824
-2.827697754,-3.821770668,146.6569824
St-12
|
Quepen
8.245792389,-1.893547058,146.7734222
-8.245792389,-1.893547058,146.7734222
St-13
|
Qihu
10.21325493,-3.478034973,145.2482605
-10.21325493,-3.478034973,145.2482605
St-14
|
Kufang
10.87280178,-6.107433796,141.8400269
-10.87280178,-6.107433796,141.8400269
St-15
|
Wuyi
11.50748444,-8.179683685,138.2239685
-11.50748444,-8.179683685,138.2239685
St-16
|
Yingchuang
12.18623257,-9.332273483,134.7893677
-12.18623257,-9.332273483,134.7893677
St-17
|
Ruzhong
12.40388489,-10.2841835,130.8353729
-12.40388489,-10.2841835,130.8353729
St-18
|
Rugen
11.04100895,-9.419692993,127.6980057
-11.04100895,-9.419692993,127.6980057
St-19
|
Burong
6.15665102,-11.08691311,124.8459167
-6.15665102,-11.08691311,124.8459167
St-20
|
Chengman
5.981417656,-11.369627,122.2174149
-5.981417656,-11.369627,122.2174149
St-21
|
Liangmen
5.923005104,-11.24902439,119.6765366
-5.923005104,-11.24902439,119.6765366
St-22
|
Guanmen
5.806181431,-10.65356255,117.3400803
-5.806181431,-10.65356255,117.3400803
St-23
|
Taiyi
5.856924534,-10.34350681,114.6331711
-5.856924534,-10.34350681,114.6331711
St-24
|
Huaroumen
5.77505827,-9.821043968,112.1151886
-5.77505827,-9.821043968,112.1151886
St-25
|
Tianshu
5.772162914,-9.904296875,109.6421204
-5.772162914,-9.904296875,109.6421204
St-26
|
Wailing
5.771049023,-10.0390625,107.3838501
-5.771049023,-10.0390625,107.3838501
St-27
|
Daju
5.771034718,-10.00292969,104.8838425
-5.771034718,-10.00292969,104.8838425
St-28
|
Shuidao
5.771044254,-9.875245094,102.597641
-5.771044254,-9.875245094,102.597641
St-29
|
Guilai
5.710901737,-9.825439453,100.1666946
-5.710901737,-9.825439453,100.1666946
St-30
|
Qichong
5.506457329,-9.556153297,97.83026123
-5.506457329,-9.556153297,97.83026123
St-31
|
Biguan
12.44520092,-6.90294838,91.06671906
-12.44520092,-6.90294838,91.06671906
St-32
|
Futu
13.30908203,-7.035197735,76.70133209
-13.30908203,-7.035197735,76.70133209
St-33
|
Yinshi
13.06804085,-6.848481178,72.34801483
-13.06804085,-6.848481178,72.34801483
St-34
|
Liangqiu
12.80445862,-6.480985641,67.66455841
-12.80445862,-6.480985641,67.66455841
St-35
|
Dubi
12.7158556,-2.791896105,49.14398575
-12.7158556,-2.791896105,49.14398575
St-36
|
Zusanli
12.55683041,-1.247771978,43.0152359
-12.55683041,-1.247771978,43.0152359
St-37
|
Shangjuxu
12.54904652,-0.813476384,36.8157196
-12.54904652,-0.813476384,36.8157196
St-38
|
Tiaokou
12.53479481,-0.206306666,33.34557724
-12.53479481,-0.206306666,33.34557724
St-39
|
Xiajuxu
12.51531982,0.236571908,31.41795921
-12.51531982,0.236571908,31.41795921
St-40
|
Fenglong
13.79402637,0.998112202,33.34630585
-13.79402637,0.998112202,33.34630585
St-41
|
Jiexi
9.805333138,-0.236057907,8.349446297
-9.805333138,-0.236057907,8.349446297
St-42
|
Chongyang
9.614765167,-2.447085619,6.336760044
-9.614765167,-2.447085619,6.336760044
St-43
|
Xiangu
9.483243942,-5.292564392,4.39967823
-9.483243942,-5.292564392,4.39967823
St-44
|
Neiting
9.524851799,-8.393362045,2.769240379
-9.524851799,-8.393362045,2.769240379
St-45
|
Lidui
10.01622486,-11.1791153,1.876194239
-10.01622486,-11.1791153,1.876194239

Каналы точки

St-36

Zusanli

Цзу-сань-ли

Акупунктурная Точка

Канал:
ST / E
Орган:
Желудок
Точка:
St-36 / E36
Транскрипция:
Цзу-сань-ли
Пинин:
zú sān lǐ
Китайский:
足三里
Тип точки:
Шу точка - точка устье, Точка устье на нижней конечности, Общая точка
Элемент:
Земля

Значение

«Цзу» (足)——《нога,ножной»; «сань» (三)——《три»; «ли» (里)—《селение, расположенное на проезжих путях». Каналы можно сравнить с дорогами, а точки —— с селениями, расположен- ными вдоль дорог. Таким образом, Цзу-сань-ли Е.36 — это «селение» (ли), расположенное на ноге (цзу) на три (сань) цуня ниже колена.

Расположение

На 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости точки Ду-би Е.35, на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости .

Функции

В книге «Бянь Цюэ шэнь ин чжэнь цзю юй лун цзин» (Канон священного предвестия Бянь Цюэ, Иглоукалывания и прижигания, Нефритового дракона, 1329 г.) говорится, что точка Цзу-сань-ли Е.36 лечит сотню болезней мужчин и женщин, переутомление пяти цзан-органов и семь болезней половых органов, болезни селезенки и желудка, все болезни связанные с Ци, все болезни связанные с уплотнениями, все болезни связанные с паразитами, все глазные болезни, воспаление горла, ветер-холод, все виды боли. Основными функциями этой точки являются поддержка жизненной Ци, восполнение первичной Ци, укрепление селезенки, приведение желудка к гармонии, рассеивание ветра, растворение сырости, восстановление проходимости в каналах и оживление коллатералей.
1. Цзу-сань-ли Е.36 — точка-устье ножного ян-мин канала желудка. Достигая точек-устьев, канальная Ци становится обильной, как вода в устье реки, впадающей в море. Точки-устья всех каналов можно использовать при лечении болезней желудка, кишечника и других фу-органов, однако самой эффективной в лечении этих болезней является точка-устье канала желудка Цзу-сань-ли Е.36. Желудок относится к элементу Земля, точки-устья каналов фу-органов также относятся к элементу Земля, поэтому Цзу-сань-ли Е.36 можно назвать «точкой-Землей канала-Земли» или «Землей в Земле». Кроме того, Цзу-сань-ли Е.36 — точка-устье желудка на нижних конечностях. В каноне «Су вэнь» говорится:При лечении фу-органов используйте их устьям. В каноне «Лин шу» также сказано: Желудок это море пищи, его точки вливания Ци-чун Е.ЗО вверху и Цзу- сань-ли Е.36 внизу». В каноне «Лин шу» перечислены следующие показания для применения точки Цзу-сань-ли Е.36: Когда патогенная Ци проникает в селезенку и желудок, возникают боль мышц, жар в желудке, постоянное чувство голода, холод в желудке, урчание в животе, боль в животе. Болезни желудка — вздутие живота, боль в желудке, животе, груди и подреберье, непроходимость в диафрагме и горле^. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) точка Цзу-сань-ли Е.36 отнесена к «четырем общим точкам», которую можно использовать при лечении всех болезней живота. Чаще всего точка применяется при болезнях со свойствами недостатка Ци и крови, реже — при жаре и избытке.
2. Существует наружно-внутренняя взаимосвязь между ножным тай-инь каналом селезенки и ножным ян-мин каналом желудка. Селезенка и желудок являются источниками образования Ци и крови. Когда Ци селезенки и желудка крепка и в достатке, организм человека функционирует нормально, в противном случае может возникнуть множество болезней со свойствами недостатка Ци и крови. Кроме того, первичная Ци, источник которой находится в почках, требует постоянного пополнения со стороны приобретенной Ци, что обеспечивается при помощи функциональной активности селезенки и желудка. Учитывая высокую эффективность точки Цзу-сань-ли Е.Зб в укреплении селезенки и желудка, восполнении Ци и крови, ее можно использовать при лечении практически всех болезней со свойствами недостатка Ци и крови, в том числе при недостатке Ци почек.
3. Цзу-сань-ли Е.36 является важной общеукрепляющей и профилактической точкой. Ее содействие укреплению селезенки и желудка, нормализации их функций, образованию питательной Ци и крови обеспечивает повышение сопротивляемости организма. Чжан Гао, живший во времена правления династии Сун (960—1279 гг.), писал: Если хотите спокойствия, прижигание с нагноением точки Цзу- сань-ли Е.Зб, а также другие приемы воздействия на точку могут способствовать нормализации функций селезенки и желудка, восполнению жизненной Ци, повышению сопротивляемости организма. Таким образом, для укрепления жизненной Ци и изгнания патогенной Ци в первую очередь следует использовать точку Цзу-сань-ли Е.Зб.
4. Среди показаний к применению точки Цзу-сань-ли Е.36 часто упоминаются различные заболевания женской половой сферы. Причинами возникновения многих женских болезней является недостаток Ци и крови. Цзу-сань-ли Е.36 способствует нормализации функций селезенки и желудка, что обеспечивает восполнение Ци и крови, поэтому ее можно использовать при аль- гоменорее, аменорее, белях, бесплодии, выпадении матки, дисменорее, послеродовой боли в животе, маточных кровотечениях и других женских болезнях, связанных с недостатком Ци и крови.
5. Ножной ян-мин канал желудка наружно-внутренне связан с ножным тай-инь каналом селезенки. Селезенка управляет транспортировкой и трансформацией сырости, содействуя водному обмену. Нарушение этой функции селезенки может привести к различным заболеваниям, связанным со скоплением сырости. Воздействие на точку Цзу-сань-ли Е.36 может способствовать восстановлению водного обмена в организме. Этим объясняется эффективность использования точки при лечении водянки, отека конечностей, одышки и кашля с отхаркиванием большого количества мокроты, вздутия живота из-за скопления сырости и других заболеваний со свойствами сырости.
6. Существует наружно-внутренняя взаимосвязь между ножным ян-мин каналом желудка и нож- ным тай-инь каналом селезенки. Селезенка управляет мышцами, обеспечивая их питание. При нарушении этой функции селезенки могут возникнуть мышечные нарушения. Ввиду того, что точка Цзу-сань-ли Е.36 способствует укреплению жизненной Ци и изгнанию патогенной Ци, устранению флегмы и сырости, ее можно использовать для восстановления проходимости в каналах и оживления коллатералей, то есть при различных мышечных нарушениях и болевых синдромах.
7. Ответвление канала желудка проходит через сердце. В каноне «Лин шу» в качестве болезней ножного ян-мин канала желудка указаны: боязнь людей и огня, услышав шум деревьев, больной испытывает страх а взволнованность, сердцебиение, желание остаться в одиночестве, закрыв двери. В тяжелых случаях стремление забраться повыше и петь. Таким образом, ножной ян-мин канал желудка тесно связан с жизненным духом Шэнь сердца, а его точки можно использовать при различных болезнях, связанных с расстройствами жизненного духа Шэнь. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) среди показаний для использования точки Цзу-сань-ли Е.36 указаны: маниакальное состояние, безрассудные речи, гнев и страх, боязнь людей и огня, руганью. Причинами болезней, связанных с жизненным духом Шэнь, могут быть недостаток Ци и крови, нарушение функций селезенки и желудка, истощение Ци почек. Использование точки Цзу-сань-ли Е.36 способствует устранению указанных состояний, именно этим можно объяснить ее эффективность при лечении бессонницы из-за нарушения функций желудка или сердцебиения из-за недостатка крови.
8. Точка Цзу-сань-ли Е.36 способствует восполнению Ци, поэтому ее использование эффективно при критических состояниях с сильным истощением Ян-Ци, например, при обмороках. В книге «Чжэнь цзю цзюй ин» (Собрание цвета иглоукалывания и прижигания, 1529 г.) она отнесена к группе «девяти точек для возвращения Ян» (回 Р曰九针穴)• В книге «Чжэнь цзю да чэн» (Великие достижения иглоукалывания и прижигания, 1601 г.) говорится: «Если произвести глубокое укалывание в Цюэ-пэнь Е.12, произойдет обморок. Если произвести глубокое укалывание в Цзянь-цзин[VB.21, также может быть обморок. Немедленно применяйте приемы стимуляции в Цзу-сань-ли Е.36 и человек вернется в нормальное состояние». Следует помнить, что точка Цзу-сань-ли Е.36, как правило, применяется при критических состояниях из-за отхождения Ци, то есть при истощении Ян-Ци и ее неспособности удерживаться внутри организма. В этом случае кисти рук больного разжаты, рот открыт, наблюдается розовая окраска щек, со временем — бледность, недержание кала и мочи, похолодание конечностей. Данное состояние относится к синдромам типа недостатка. Основным принципом лечения является содействие «возвращению Ян», обычно рекомендуется применять сочетание точек Цзу-сань-ли Е.36 и Гуань-юань VC.4. Критические состояния из-за закупорки Ци относятся к синдромам типа избытка. В этом случае кисти рук больного плотно сжаты, наблюдается стискивание челюстей, покраснение лица, шумное дыхание с влажными хрипами. Данное состояние относится к синдромам типа избытка, в лечении рекомендуется применять сочетание точек Юн-цюань R.1 и Шуй-гоу VG.26.
9. Ножной ян-мин канал желудка проходит через область молочной железы, поэтому Цзу-сань-ли Е.36 — эффективная точка лечения боли в молочной железе и мастита。Кроме того, одной из основных причин возникновения мастита является скопление жара в желудке. Нормализация функций желудка путем воздействия на точку Цзу-сань-ли Е.36 также может способствовать устранению мастита.
10. Основными причинами большинства кожных болезней являются внутренние нарушения, то есть проявления болезни на коже — это ее «вершина», а внутренние причины болезни — ее «корень». Таким образом, при лечении большинства кожных заболеваний в первую очередь необходимо воздействовать на «корень» болезни. Учитывая основные функции точки Цзу-сань- ли Е.36, ее можно использовать при лечении ряда кожных заболеваний, например, экземы из-за недостатка Ци селезенки со скоплением сырости или из-за недостатка крови, крапивницы из-за скопления жара в желудке и кишечнике.

Показания к преминению


• Болезни селезенки, желудка и кишечника: все болезни кишечника и желудка, боль в эпигастральной области, боль в животе, рвота, вздутие живота, несварение желудка, урчание в животе, понос, дизентерия, непроизвольная дефекация, постоянное чувство голода, холод в желудке, запор, затруднение глотания.
• Болезни из-за недостатка жизненной Ци: головокружение, шум в ушах, головная боль, нехватка воздуха, одышка, утомляемость, потливость, боль в пояснице, поллюции, импотенция, частое мочеиспускание, ночное недержание мочи, понос, запор, предрасположенность к простудам, выпадение прямой кишки.
• Женские болезни (со свойствами недостатка Ци и крови): альгоменорея, аменорея, бели, бес- плодие, выпадение матки, дисменорея, послеродовая боль в животе, маточные кровотечения。
• Болезни водного обмена: водянка, отек конечностей, одышка и кашель с отхаркиванием боль- того количества мокроты, вздутие живота из-за скопления сырости.
• Болезни ножного ян-мин канала желудка: вздутие живота, урчание в животе, боль в животе, частое возникновение чувства голода, потливость, воспаление горла, маниакальное состояние.
• Болезни по ходу ножного ян-мин канала желудка, болезни мышц: боль в молочной железе,мы- шечная слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях, боль в суставах и нарушение двигательной функции нижних конечностей, бери-бери.
• Расстройства жизненного духа Шэнь: маниакальное состояние, сердцебиение, бессонница.
• Критические состояния: обморок, апоплексия, солнечный удар, послеродовой шок, обморок при иглоукалывании.
• Болезни молочной железы: боль в молочной железе, мастит.
• Кожные болезни: экзема из-за недостатка Ци селезенки со скоплением сырости или недостатка крови, крапивница из-за скопления жара в желудке и кишечнике.
• Прочие болезни: гемиплегия, диабет, снижение остроты зрения, артериальная гипертония, желчнокаменная болезнь.

Сочетания

• Проникновение патогенной Ци в кишечник и желудок: точки каналов селезенки и желудка, если не помогает, — Цзу-сань-ли Е.36 [2].
• Жар в желудке: Ци-чун Е.ЗО, Цзу-сань-ли Е.Зб, Шан-цзюй-сюй Е.37, Ся-цзюй-сюй Е.39 [2].
• Проникновение патогенной Ци в толстый кишечник с урчанием в животе, ощущением стремительного поднятия Ци (газов) от живота к грудной клетке, одышкой, невозможностью долго стоять: Ци-хай VC.6, Шан-цзюй-сюй Е.37, Цзу-сань-ли Е.36 [2].
• Проникновение патогенной Ци в печень с болью в подреберье, холодом в селезенке и желудке: для устранения боли в подреберье — Син-цзянь F.2, для прогревания желудка — стимуляция в Цзу-сань-ли Е.36 [2].
• Слабость в нижних конечностях: Тяо-коу Е.38, Цзу-сань-ли Е.36, Чэн-шань V.57, Чэн-цзинь V.56 [8].
• Опущение угла рта: Вай-гуань TR.5, Нэй-тин Е.44, Цзу-сань-ли Е.36 [8].
• Слабость, нарушение чувствительности в нижних конечностях: Чун-ян Е.42, Цзу-сань-ли Е.36, Пу-цань V.61, Фэй-ян V.58, Фу-лю R.7, Вань-гу VB.12 [8].
• Затрудненное мочеиспускание, задержка мочи: Шао-фу С.8, Цзу-сань-ли Е.36 [8].
• Все болезни: Гао-хуан V.43, Цзу-сань-ли Е.36, Юн-цюань R.1 [18].
• Болезни из-за флегмы: Чжун-вань VC.12, Цзу-сань-ли Е.36 [26].
• Гемиплегия, апоплексия: Сюань-чжун VB.39, Кунь-лунь V.60, Хэ-гу GI.4, Цзянь-юй GI.15, Цюй-чи GI.11, Шоу-сань-ли GI.10, Цзу-сань-ли Е.36. Если после укалывания происходит повторный приступ, укалывать Цзянь-цзин VB.21, Шан-лянь GI.9, Вэй-чжун V.40 [35].
• Послеродовой шок: Чжи-гоу TR.6, Цзу-сань-ли Е.36, Сань-инь-цзяо RP.6 [35].
• Потеря сознания: Чжун-чжу TR.3, Цзу-сань-ли Е.36, Да-дунь F.1 [35].
• Все болезни, связанные с недостатком, переутомление пяти [цзан-органов] и семь болезней [половых органов], поллюции,чахотка: Цзянь-цзин VB.21, Да-чжуй VG.14, Гао-хуан V.43, Пи-шу V.20, Вэй-шу V.21, Фэй-шу V.13, Ся-вань VC.10, Цзу-сань-ли Е.36 [35].
• Простуда с высокой и длительной лихорадкой: Цюй-чи GI.11, Сюань-чжун VB.39, Цзу-сань-ли Е.36, Да-чжуй VG.14, Юн-цюань R.1, Хэ-гу GI.4 (во всех точках приемы седатации) [35].
• Водянка: Вэй-цан V.50, Хэ-гу GI.4, Ши-мэнь VC.5, Шуй-гоу VG.26, Цзу-сань-ли Е.36, Фу-лю R.7, Цюй-цюань F.8, Сы-мань R.14 [35].
• Асцит: Шан-вань VC.13, Цзу-сань-ли Е.36, Чжан-мэнь F.13, Инь-гу R.10, Гуань-юань VC.4, Ци-мэнь F.14, Син-цзянь F.2, Пи-шу V.20, Сюань-чжун VB.39, Чэн-мань Е.20 [35].
• Затруднение глотания: Тянь-ту VC.22, Ши-гуань R.18, Цзу-сань-ли Е.36, Вэй-шу V.21, Чжун- вань VC.12,Гэ-шу V.17, Шуй-фэнь VC.9, Ци-хай VC.6, Вэй-цан V.50 [35].
• Рвота съеденной пищей: сначала Ся-вань VC.10, затем Цзу-сань-ли Е.36 (седатация), Шэнь-шу V.23, Гэ-шу V.17 (прижигание 100 конусами), Чжун-вань VC.12, Пи-шу V.20 [35].
• Расширение грудной клетки, асцит, одышка: Хэ-гу GI.4, Цзу-сань-ли Е.36, Ци-мэнь F.14, Жу- гэнь Е.18 [35].
• Боль в животе: Нэй-гуань МС.6, Цзу-сань-ли Е.36, Чжун-вань VC.12 [35].
• Боль в эпигастральной области: Тай-юань Р.9, Юй-цзи Р.10, Цзу-сань-ли Е.36, Жу-ся ВТ, Гэ-шу V.17, Вэй_шу V.21,Шэнь-шу V.23 [35].
• Боль в подреберье: Тянь-цзин TR.10, Чжи-гоу TR.6, Цзянь-ши МС.5, Да-лин МС.7, Цзу-сань- ли Е.36, Тай-бай RP.3, Цю-сюй VB.40, Ян-фу VB.38 [35].
• Хронический кашель: Фэй-шу V.13, Цзу-сань-ли Е.36, Тань-чжун VC.17, Жу-гэнь Е.18, Фэн- мэнь V.12, Цюэ-пэнь Е.12 [35].
• Кровохарканье: Тань-чжун VC.17, Чжун-вань VC.12, Ци-хай VC.6, Цзу-сань-ли Е.36, Жу-гэнь Е.18, Чжи-гоу TR.6 [35].
• Кровохарканье, озноб: Тай-си R.3, Цзу-сань-ли Е.39, Ле-цюэ Р.7, Тай-юань Р.9 [35].
• Снижение слуха, глухота: сначала Тин-гун IG.19, Тин-хуэй VB.2, И-фэн TR.17, затем Цзу- сань-ли Е.36, Хэ-гу GI.4 [35].
• Боль в стопе и коленном суставе: Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли Е.36, Цюй-цюань F.8, Ян-лин- цюань VB.34, Фэн-ши VB.31, Кунь-лунь V.60, Цзе-си Е.41 [35].
• Слабость в ногах: Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли Е.Зб, Чэн-шань V.57 [35].
• Слабость в ногах: Гун-сунь RP.4, Цзу-сань-ли Е.36, Сюань-чжун VB.39, Шэнь-май V.62 [35].
• Покраснение, боль и опухание коленного сустава: Си-гуань F.7, Вэй-чжун V.40, Цзу-сань-ли Е.36, Инь-ши Е.ЗЗ [35].
• Бери-бери: укалывание Гун-сунь RP.4 и Чун-ян Е.42, прижигание Цзу-сань-ли Е.36 [35].
• Отечность всего тела с нарывами: Цюй-чи GI.11, Хэ-гу GI.4, Цзу-сань-ли Е.36, Сань-инь-цзяо RP.6, Син-цзянь F.2, Нэй-тин Е.44 [35].
• Нарывы по всему телу: Цюй-чи GI.11, Хэ-гу GI.4, Цзу-сань-ли Е.36, Син-цзянь F.2 [35].
• Несварение желудка, вздутие живота: Шоу-сань-ли GI.10, Цзу-сань-ли Е.36 [43].
• Странгурия: Ци-хай VC.6, Цзу-сань-ли Е.36 [43].
• Бери-бери из-за холода-сырости: сначала укалывание Цзу-сань-ли Е.36 и Сань-инь-цзяо RP.6, затем укалывание Сюань-чжун VB.39 [46].
• Затруднения в ходьбе: Тай-чун F.3, Цзу-сань-ли Е.36, Чжун-03hF.4[46].
• Затуманивание зрения из-за недостатка крови печени: Гань-шу V.18 (стимуляция), Цзу-сань-ли Е.36 (седатация) [46].
• Водянка: сначала прижигание Шуй-фэнь VC.9 и Шуй-дао Е.28, затем укалывание Цзу-сань-ли Е.36 и Инь-цзяо VC.7 [46].
• Бери-бери: Цзу-сань-ли Е.36, Фэн-ши VB.31 [47].
• Вздутие живота из-за недостатка Ци селезенки, отечность тела: прижигание Да-ду RP.2, Цзу- сань-ли Е.36 [47].
• Острая рвота и понос: Инь-гу R.10, Цзу-сань-ли Е.36 [48].
• Вздутие живота: Инь-цзяо VC.7, Шуй-фэнь VC.9,Цзу-сань-ли Е.36 [49].
• Все болезни кишечника и желудка: Цзу-сань-ли Е.36,Чжун-вань VC. 12,Нэй-гуань МС.6, Гун-сунь RP.4 [52].
• Головокружение, обморок, апоплексия, солнечный удар: Цзу-сань-ли Е.36, Бай-хуэй VG.20, Шуй-гоу VG.26, Тай-чун F.3 [52].
• Мышечная слабость и нарушение чувствительности в нижних конечностях, боль в суставах и нарушение двигательной функции нижних конечностей: Цзу-сань-ли Е.36, Фэн-ши VB.31, Хуань-тяо VB.30, Ян-лин-цюань YB.34,(Иань-инь-цзяо ИР 6 [52].
• Желчнокаменная болезнь: Дань-шу V.19, Чжун-вань VC.12, Цзу-сань-ли Е.36 (опыт врачей больницы «Нань кай» г. Тяньцзин).

Метод

Перпендикулярное укалывание на глубину 0,5—1 цунь, слегка наклонно к поверхности большеберцовой кости. Наклонное укалывание вниз на глубину 2—3 цуня. Прижигание: 5—15 конусов или 10—30 минут мокса-сигаретой.

Для просмотра 3D модели, пожайлуста войдите или зарегистрируйтесь!